Masuri dispuse de serviciile veterinare ale DSVSA Neamt pentru prevenirea aparitiei toxiinfectiilor alimentare in perioada 07.04.2014 – 19.04.2014

0

Având în vedere, in perioada Sărbătorilor Pascale creşterea semnificativă a cantităţilor de produse de origine animală ce sunt comercializate direct consumatorului final la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul, precum şi în pieţe şi târguri organizate periodic de autorităţile judeţene/locale, DSVSA Neamt, dispune măsuri specifice pentru intensificarea controalelor sanitare veterinare în scopul verificării modului în care sunt produse, depozitate, transportate şi comercializate carnea de miel, ouăle, peştele, produsele lactate, precum şi alte produse de origine animală destinate consumului uman.
In acest sens, s-au stabilit urmatoarele:
1. Intocmirea unui program de lucru pentru perioada 07.04-19.04.2014 în baza căruia medicii veterinari din cadrul DSVSA, circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (CSVSA) şi circumscripţiilor sanitare veterinare zonale (CSVZ), vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare în târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, abatoare şi centre de sacrificare temporare, unităţi de tranşare, unităţi de depozitare, unităţi de alimentaţie publică, precum şi în toate unităţile unde se comercializează alimente de origine animală.
2. Asigurarea permanenţei la nivelul DSVSA, CSVSA şi CSVZ, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, în perioada 07.04-19.04.2014 cu afişarea programului de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.
3. Asigurarea necesarului de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică în toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală.
4. Solicitarea sprijinului altor autorităţi competente de la nivel judetean si local respectiv Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului , ANAF, ANPC cu organizarea de acţiuni comune de inspecţie şi control asupra unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse de origine animală în limita competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu aceste unitati.
Acţiunile de control vor avea în vedere în special următoarele aspecte:
A. Animalele destinate sacrificării si carnea de miel
– fermele/exploataţiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorii din domeniul alimentar care desfăşoară activităţi de procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta deţin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
– animalele au o stare corespunzătoare de sănătate şi sunt admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animale identificate conform legislaţiei în vigoare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile;
– sunt respectate regulile de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 180/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar formularele de mişcare sunt completate corespunzător;
– transportul mieilor pentru tăiere este efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi însoţit de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente privind informaţiile lanţului alimentar ;
– sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA. – respectiv SC Dustim Prod SRL Piatra Neamt, SC Carm Duofast SRL Savinesti, SC Agrosuind Com SRL Zanesti, loturile de carne de miel fiind livrate din abatoare însoţite de certificat sanitar veterinar;
– în cazuri excepţionale, sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate temporar, organizate în condiţiile legii în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile stabilite în Reg. (CE) nr. 852/2004 şi Reg. (CE) nr. 853/2004, bunăstarea animalelor şi gestionarea MRS şi a SNCU, situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor, activitatea de sacrificare a mieilor realizandu-se strict numai în perioada 11.04-19.04.2014 între orele 06,00-17,00 ;
– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar; marcarea cărnii de miel rezultate în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar se realizează cu o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA Neamt;
– marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;
– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi stării de igienă corespunzătoare;
– verificarea respectării pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.
B. Ouăle şi produse din ouă destinate consumului uman
– producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, fiind acceptate la comercializare doar ouă marcate cu codul producătorului şi provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor;
– transportul ouălor se efectuează numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare este asigurată temperatura şi igiena corespunzătoare;
-examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari în pieţele agroalimentare şi târguri;
-ouăle cu coaja crăpată sau lovită sunt retrase de la comercializare şi sunt dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică;
C. Lapte si produse din lapte
-micii producători care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, detin înregistrare sanitara veterinara, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;
-laptele crud care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi provine de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar;
-micii producători care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sănătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului ANSVSA 111/2008;
-brânzeturile destinate comercializării de către micii producători, sunt expuse la vânzare, în spaţii special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox, etc);
-brânzeturile sunt protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic, etc);
-în cazul în care transportul şi păstrarea brânzeturilor în vederea vânzării directe către consumatorul final se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilităţii produselor;
-comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;
-este asigurată trasabilitatea brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:
-aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;
-utilizarea de pungi imprimate;
-afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat.
D. Peştele şi produsele din pescuit
– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit sunt înregistrate sanitar veterinar şi îndeplinesc condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;
– sunt respectate condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea spre comercializare a peştelui şi produselor din pescuit;
-gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete, pe întreaga perioadă de expunere este în cantitate suficientă şi este obţinută numai din apă potabilă;
-se poate asigura trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultura (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic;
-peştele şi produsele din pescuit nu sunt infestate cu paraziţi vizibili şi sunt corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic.
In cazul în care există solicitări scrise din partea unor consiliilor locale pentru organizarea unor spaţii amenajate temporar şi organizate în condiţiile legii unde mai mulţi fermieri pot să îşi sacrifice mieii, DSVSA NEAMT va efectua o analiză, luând in considerare următoarele criterii:
-capacitatea de sacrificare a ovinelor de care dispun abatoarele autorizate sanitar veterinar,
-numărul de ovine sacrificate la nivelul judeţului în abatoare autorizate şi în spaţii amenajate temporar în anul 2013 cu ocazia Sărbătorilor Pascale,
-distanţele care trebuie parcurse până la unitatea autorizată şi estimativ numărul de animale ce vor fi sacrificate.
DSVSA Neamt va permite înfiinţarea spaţiilor amenajate temporar numai dacă:
-în anul precedent au mai fost infiinţate pe aceleaşi locaţii spaţii amenajate temporar iar pe întreaga perioadă de funcţionare nu au fost constatate abateri de la legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
-în aceste spaţii amenajate temporar sunt respectate condiţiile generale şi specifice de igienă, sănătate şi bunăstare a animalelor, gestionare a SNCU şi eliminare a deşeurilor stabilite de legislaţia sanitară veterinară;
-există un număr suficient de medici veterinari oficiali instruiţi corespunzător cu privire la efectuarea examenului ante şi post-mortem, care să poată dispune măsuri asupra cărnii în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare la nivelul spaţiilor amenajate temporar.
Vă facem cunoscut că, în cazul în care, în baza analizei efectuate de către DSVSA se permite organizarea spaţiilor special amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor, responsabilitatea privind garantarea siguranţei alimentelor revine în întregime DSVSA Neamt care asigură supravegherea sanitar veterinară, precum şi autorităţilor locale .
Medicii veterinari oficiali, care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor agroalimentare în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente care să ateste provenienţa acestora şi a alimentelor care în urma controlului sanitar veterinar au fost declarate necorespunzătoare.
Se va interzice comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate