Raportul controlului de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt

2

Dupa cum stim cu totii , in urma cu ceva timp Ministerul Sanatatii a facut un control la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt si a emis si un raport in urma constatarilor facute . Acel raport sta si la aceasta ora , bine pastrat  la prefectura, la CJN si pe la spital unde este  total ferit de ochii presei si ai pietrenilor .
In ciuda tuturor interventiilor , rugamintilor si presiunilor facute de noi la toate autoritatile locale nu am reusit sa obtinem raportul comisiei de control de la minister iar daca autoritatile nu vor sa dea publicitatii nimic atunci e de datoria noastra sa va spunem ce scrie in acest raport tinut secret inca prin sertare .

 
R O M Â N I A
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
CORPUL DE CONTROL
 
În baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 713/16.07.2012, completat şi modificat cu Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/23.07.2012, o comisie de control formată din reprezentanţi ai MS, reprezentanti ai DSP Neamţ şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ a efectuat în perioada 16.07.2012 – 27.07.2012, un control la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, având ca tematică verificarea activităţii economico-financiare şi medicale a spitalului în perioada 01.01.2010 – data efectuării controlului. 
În urma controlului efectuat au fost constatate unele deficienţe pentru care au fost dispuse recomandări de remediere.
Recomandările dispuse au avut ca scop eliminarea deficienţelor constatate şi au vizat următoarele:
 
1. Referitor la Situaţia financiară a spitalului
 
RECOMANDARE
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor insituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, se impune organizarea şi conducerea evidenţei contabile a angajamentelor bugetare şi legale pe titluri, articole şi alienate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.
 
2. Referitor la legalitatea şi realitatea achiziţiilor publice contractate şi derulate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
 
CONCLUZII:
1.    Nu au fost identificate note privind determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică.
 2.    Unele note justificative privind alegerea procedurii de atribuire nu conţin codul CPV, nu sunt avizate de consilierul juridic sau la unele proceduri de atribuire nu sunt întocmite.
3.     Nu s-au identificat note justificative privind cerinţele minime de calificare şi stabilirea criteriului de atribuire.
4.     La recepţiile la terminarea lucrărilor nu a fost respectat Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G nr. 273/1994.
5.    Unele contracte de lucrări au fost încheiate cu ofertanţii, fără a se face dovada transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii (exemplificăm achiziţiile de lucrări).
6.    La unele achiziţii directe de lucrări nu au fost încheiate contracte în care trebuie prevăzută garanţia de bună execuţie. Au fost întocmite comenzi şi s-a facturat lucrarea. Garanţia de bună execuţie se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioadă convenită a contractului.
7.    Unele contracte nu au fost semnate de executant şi furnizor, nu este nominalizată persoana care semnează pentru viza CFP şi nu este menţionată data vizei CFP/nu este specificat numele semnatarului din partea furnizorului.
8.    Unele devize de lucrări, situaţii de plată şi procese verbale de recepţie nu sunt semnate, înregistrate la autoritatea contractantă.
9.    Nu a fost reactualizat planul anual de achiziţii publice după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
10. Nu au fost făcute anunţurile de atribuire după data de 17.03.2011 şi respectiv 15.03.2011 pentru licitaţiile deschise, respectiv cereri de oferte, acestea apărând pe site-ul www.e-licitatie.ro ca proceduri în desfăşurare.
11. Nu s-au făcut toate anunţurile de atribuire pentru negocierile fără publicarea unui anunţ de participare.
 
Prevederi legale nerespectate
– art.19, art. 25 alin. (1), art. 56, art. 122 lit. i), art. 204 (2) şi art. 205 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
– art. 4, art. 5, art. 15, art. 33, art. 89 şi art. 99 din HG nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
– art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003.
 
RECOMANDĂRI:
            1. În prima şedinţă a Comitetului Director se vor analiza constatările din prezentul Raport de control şi vor fi dispuse măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
           
            2. Managerul spitalului va dispune măsuri de renegociere a prevederilor contractuale încheiate cu firma S.C. CONPET INDUSTRY S.A. PIATRA NEAMŢ, sau după caz de reziliere a contractului încheiat cu această firmă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 
3. Referitor la sumele platite de către spital furnizorilor de bunuri pentru neplata la  termenul scadent a facturilor.
 
Prevederi legale nerespectate:
Art. 4, alin. 4, art. 14, art. 29, pct. 3 şi art. 47, pct. 4 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 
CONCLUZII:
 1. În perioada 13.01.2011 – 27.06.2012 spitalul a plătit prin bancă prin executări silite: penalităţi, cheltuieli judecătoreşti, cheltuieli de executare, dobânzi şi cheltuieli datorate inflaţiei, pentru neachitarea către unii furnizori de bunuri a facturilor la termenul scadent stabilit între părţi şi drepturi salariale în valoare totală de 601.167,97 lei.
2. Tot prin executare silită în perioada 13.01.2011 – 27.06.2012 spitalul a plătit prin contul bancar debite datorate furnizorilor de bunuri în valoare totală de 255.730 lei, din care suma de 178.500 lei reprezintă plăta furnizorului de aparatură medicală S.C. Procardia S.R.L pentru nederularea contractului de furnizare nr. 31412/19.12.2008.
3. Penalităţile platite din fonduri proprii prin titluri executorii s-au datorat în principal neachitării facturilor la termenul scadent, în condiţiile în care la data scadenţei existau disponibilităţi baneşti în conturile bancare ale spitalului (în cazul furnizorilor de medicamente, alimente şi materiale sanitare).
4. Coducerea spitalului nu a întreprins măsuri de analizare a cauzelor care au condus la accesoriile plătite de spital la facturile de furnizare a medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor, aparaturii medicale, materialelor pentru reparaţii curente  şi alimentelor şi măsuri de recuperare a acestora, deşi în unele procese verbale de audit intern întocmite în anul 2009  au fost constatate disfuncţionalităţi ale achiziţiilor publice şi s-au recomandat măsuri de recuperare de la persoanele responsabile a penalităţilor calculate de furnizori.
 
            RECOMANDARE:
În prima şedinţă a Comitetului Director, vor fi analizate eventualele accesorii (penalităţi, cheltuieli de judecată etc.) facturate de furnizori şi plătite de spital din fonduri proprii şi recuperarea acestora de la persoanele răspunzătoare în condiţiile în care la data scadenţelor de plată existau disponibilităţi financiare.
De asemenea se va analiza situaţia plăţii furnizorului de aparatură medicală S.C. Procardia S.R.L pentru nederularea contractului de furnizare nr. 31412/19.12.2008, a sumei de 178.500 lei, luandu-se măsuri de recupeare a acesteia de la persoanele responsabile sau după caz, măsuri de achiziţionare a aparaturii în funcţie de necesităţile reale ale spitalului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 
 4. Referitor la achiziţionarea de către spital în anul 2011, a unor servicii de realizare studii de fezabilitate, a unor servicii de consultanţă şi analize în domeniul medical pentru activităţile specifice medicale.
 
Prevederi legale nerespectate
Art.19 şi art. 23, din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Art. 52 din Legea finanţelor publice, cu completările şi modificările ulterioare.
Art. 5 din OG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar-preventiv.
 
CONCLUZII:
1. Pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă  în afaceri şi în management şi servicii conexe actului medical în valoare totală de 148.020 lei, spitalul a utilizat în mod eronat un număr de trei coduri CPV diferite depăşind baremul valoric al echivalentului de 15.000, 00 Euro.
2. Suma de 148.020 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de consultanţă, a fost utilizată în mod ineficient deoarece urmare a acestor studii nu au fost declaşate activităţile pentru care au fost contractate.
 
RECOMANDĂRI:
1. Cu caracter permanent se va urmări respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la achiziţiile publice .
 
2. În prima şedinţă a Comitetului Director se va analiza situaţia serviciilor de consultanţă şi analize în domeniul medical pentru activităţile specifice medicale, pentru care spitalul a plătit suma de 148.020 lei şi nu au fost declanşate activităţile pentru care au fost contractate, luându-se măsurile legale care se impun.
 
5. Nereguli privitoare la activitatea derulată de spital la Unitatea de Primiri Urgenţe.
 
Prevederi legale nerespectate
Art.14, pct. 1, 2 şi 3, din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Pct. 6 din adresa Ministerului Sănătăţii nr. RA 1.098/01.07.2010.
 
            CONCLUZII:
1. În luna aprilie 2010, s-a transferat suma 175.093 lei, din contul de trezorerie care aparține sumelor virate de la bugetul de stat pentru UPU/SMURD, în contul de trezorerie al veniturilor proprii, în baza unei “Note informative” a fostei conduceri a spitalului către  administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Piatra Neamţ, trezoreria şi Contabilitatea Publică, fără ca aceasta să fie fundamentată.
 
2. Cu adresa nr. 6521/18.03.2010 s-a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ suma de 150.000,79 lei necesară achiziţionării de medicamente şi materiale sanitare pentru SMURD, justificându-se numai suma de 571,17 lei, diferenţa utilizându-se de către spital pentru finanţarea altor activităţi medicale, decât activitatea medicală de urgenţă.
 
RECOMANDARE:
În prima şedinţă a Comitetului Director, vor fi analizate constatările din prezentul capitol, luându-se măsurile legale care se impun.
 
6. Referitor la contractul de asistenţă juridică, consultanţă operativă şi reprezentare nr. 15768/26.07.2011, încheiat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ cu Societatea Profesională de Avocaţi Negelschi & Trifescu, precum şi la activitatea desfăşurată de Oficiul Juridic.
 
               În condiţiile în care la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 68/29.04.2011, este organizat un Oficiu Juridic încadrat cu 2 posturi, acesta a încheiat cu Societatea Profesională de Avocaţi Negelschi & Trifescu contractul de asistenţă juridică, consultanţă operativă şi reprezentare nr. 15768/26.07.2011,
 
RECOMANDĂRI:
1. Avându-se în vedere volumul activităţilor desfăşurate la nivelul Oficiului Juridic, determinat şi de aplicarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, privind preluarea pentru urmărire şi executare a debitelor din vătămări corporale şi accidente rutiere, precum şi numărul mare de acţionări în instanţă din partea furnizorilor cu restanţe din anii precedenţi, necesitând alocarea unui număr mare de ore pentru pregătirea reprezentării acestor cauze, precum şi executarea altor sarcini, mai sus menţionate, se vor reanaliza activităţile desfăşurate de consilierii juridici din cadrul Oficiului Juridic, cu degrevarea de efectuarea unora care nu necesită a fi efectuate neapărat de consilieri juridici şi reorientarea acestora către obiective şi activităţi strict specifice ce se încadrează în prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Statutului profesiei de consilier juridic.
2. Se impune o intensificare a acţiunilor pentru recuperarea cheltuielilor de spitalizare aferente pacienţilor ce au fost victime ale accidentelor de circulaţie şi ale vătămărilor corporale, avându-se în vedere şi difierenţa mare între cheltuielile efectuate de spital şi sumele decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
 
7. Referitor la asigurarea calităţii aerului la nivelul Blocului chirurgical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.
 
Prevederi legale nerespectate
Anexa 4 Norme privind asigurarea condiţiilor generale de igienă, art. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/2006pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.
 
CONCLUZIE:
La data efectuării controlului, la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ  s-a constatat faptul că nu toate sălile de operaţie şi serviciile de terapie intensivă erau dotate cu instalaţii speciale de tratare a aerului, conform prevederilor art. 9 din Anexa 4 – Norme privind asigurarea condiţiilor generale de igienă, la Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare, această situaţie fiind prevăzută şi în Planul de conformare al spitalului nr. 27352/22.12.2011, anexă la Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 225/22.12.2011.
 
RECOMANDARE:
Managerul spitalului va dispune măsuri în vederea respectării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare, privind dotarea blocurilor operatorii, serviciilor de terapie intensivă şi a unităţilor de prematuri cu instalaţii de tratare specială a aerului, cu implicare directă în profilaxia infecţiilor nosocomiale în sălile de operaţie, avându-se în vedere faptul că această acţiune este prevăzută şi în Planul de conformare al spitalului nr. 27352/22.12.2011, anexă la Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 225/22.12.2011, fiind prevăzute ca măsuri şi lucrări propuse pentru remedierea situaţiei existente dotarea tuturor sălilor de operaţie şi a serviciilor de terapie intensivă cu astfel de instalaţii, destinate calităţii aerului şi confortului termic, cu termen de realizare 01.08.2012.
 
8. Cu privire la autorizaţia de mediu şi staţia de pre-epurare a apelor menajere a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.
 
CONCLUZII:
1. Autorizaţia sanitară de funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ nr. 225/22.12.2011, eliberată de DSP Neamţ cu clauză funcţională privind respectarea Planului de conformare privind măsurile organizatorice şi igienico-sanitare în vederea realizării condiţiilor de funcţionare sanitară, are greşit menţionat în cuprinsul ei Planul pentru conformare nr. 28768/23.12.2010, în loc de nr. 27352/22.12.2011, acesta fiind aferent Autorizaţiei sanitare de funcţionare nr. 433/23.12.2010.
Precizăm faptul că şi la eliberarea Autorizaţiei sanitare de funcţionare nr. 433/23.12.2010 Spitalul a avut acelaşi Plan de conformare, fiind diferite doar unele termene de realizare a lucrărilor propuse.
2. Potrivit Planului pentru conformare nr. 27352/22.12.2011 la Autorizaţia sanitară de funcţionare mai sus menţionată, spitalul are prevăzute ca şi măsuri şi lucrări propuse în vederea realizării condiţiilor de funcţionare sanitară, raportat la situaţia existentă lipsă staţie pre-epurare a apelor uzate, construirea şi punerea în funcţiune a acesteia, documentaţia tehnico-economică şi autorizaţia de execuţie având ca termen data de 31.01.2012, iar finalizarea lucrărilor – decembrie 2012.
 
            RECOMANDĂRI:
1. Managerul spitalului va efectua demersurile necesare la nivelul DSP Neamţ în vederea corelării numărului Planului de conformare privind măsurile organizatorice şi igienico-sanitare în vederea realizării condiţiilor de funcţionare sanitară, aferent Autorizaţiei sanitare de funcţionare a spitalului nr. 225/22.12.2011, cu datele înscrise pe aceasta
2. Managerul spitalului va depune diligenţele necesare în vederea obţinerii avizelor necesare construirii şi punerii în funcţiune a staţiei de pre-epurare a apelor uzate şi respectării termenelor prevăzute în planul de conformare.
 
9. Referitor la aparatele de radiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.
 
CONCLUZII:
1. Spitalul a încheiat cu SC X MED Center SRL. contractul de servicii nr. 13.909/29.06.2012 având ca obiect servicii de asistenţă medicală de radiologie (activitate curentă şi gărzi) cu activitate în Secţia Radiologie, pentru luna iulie 2012, la stabilirea preţului contractului (maxim 7.142 lei) avându-se în vedere numărul serviciilor medicale de specialitate neacoperite de medici, făcându-se o medie lunară a serviciilor medicale (radiografii, radioscopii şi ecografii), raportat la preţul mediu al serviciilor medicale ofertat de prestator şi la numărul zilelor şi al gărzilor neacoperite.
    2. Trei dintre medicii aflaţi pe statul de funcţii al SJU Piatra Neamţ (dr. TERECOASĂ D., dr. NEACŞU A., dr. ISACHI I.) au efectuat activitate curentă şi gărzi şi la SJU Piatra Neamţ şi pentru firma găsită ca soluţie pentru a asigura serviciul de gardă, SC X MED Center SRL.
 
RECOMANDARE:
1. Managerul spitalului va dispune reanalizarea contractului avandu-se în vedere lipsa de personal medical de specialitate in cadrul sectiei de radiologie si suplinirea cu medici care sunt angajati atat la  SJU Piatra Neamt cat si la firma SC X MED Center SRL.
2. Managerul spitalului va dispune reanalizarea şi calcularea preţului contractului de servicii nr. 13.909/29.06.2012 avându-se în vedere faptul că obiectul contractului îl constituie servicii de asistenţă medicală de radiologie (activitate curentă şi gărzi) cu activitate în Secţia Radiologie şi nu efectuarea unui număr de servicii medicale de radiologie şi imagistică medicală, conform tarifelor ofertate.
3. În prima şedinţă a Comitetului Director se vor analiza constatările din prezentul capitol, luându-se măsurile legale care se impun, referitoare la asigurarea gărzilor la CT cu personal specializat  (medici)  în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
10. Alte constatări referitoare la nereguli privind promovarea salariaţilor în funcţii.
 
Prevederi legale încălcate
Art. 38 din Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului nr. 2284 din 28 septembrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior. 
 
CONCLUZIE:
La dosarele personale a unui număr de doi salariaţi ai spitalului, adeverinţele pentru certificarea studiilor emise de instituţiile de învăţământ au o vechime mai mare de 12 luni, nerespectându-se prevederile art. 38 din Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului nr. 2284 din 28 septembrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.
 
RECOMANDĂRI:
1.Serviciul Resurse Umane, va solicita diplomele de studii emise de unităţile de învăţământ abilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, salariaţilor care la dosarele personale au numai adeverinţe pentru certificarea studiilor emise de instituţiile de învăţământ cu o vechime mai mare de 12 luni.
2. În prima şedinţă a Comitetului Director se va analiza activitatea desfăşurată de către salariaţii Serviciului Resurse Umane, avându-se în vedere situaţia salariaţilor cu adeverinţe de studii mai vechi de 12 luni, care nu au fost înlocuite la dosarele de personal cu diplome de studii emise de instituţiile de învăţământ abilitate în copii conform cu originalul, luându-se măsurile legale care se impun.
 
 
 
PROPUNERE GENERALĂ:
Managerul spitalului, membrii Consiliului de Administraţie şi Comitetului Director vor analiza deficienţele constatate în prezentul raport de control şi vor lua măsuri urgente de remediere a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Având în vedere faptul că majoritatea spectelor sesizate de către Domnul Ilie Dumitru Haralambie MITEA, Prefectul judeţului Neamţ, cu adresa înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. C.V. 2196/12.07.2012 se confirmă, propunem ca Raportul de control să fie înaintat spre informare Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti privitor la penalităţile şi accesoriile plătite de spital pentru neachitarea la termenul scadent a facturilor emise de furnizori şi ANRMAP pentru deficienţele constatate la achiziţionarea şi derularea contractelor de prestări servicii de lucrări de reparaţii, a serviciilor de spălătorie şi la achiziţionarea de către spital în anul 2011 a serviciilor de consultanţă şi analize în domeniul medical pentru activităţile specifice medicale.
 
 
aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
2 Comentarii
  1. oana spune

    da bine ca s-au mai trezit si unii, cam tirziu , dar e bine oricum

  2. iosefini spune

    Vad ca in acest raport se fac precizari, recomandari, concluzii etc, insa nu am auzit ca vreun mare bandit sau delapidator sa mearga la puscarie! Mare branza un kil de cas! Peste cca doua- trei luni nu se va mai auzi nimic despre cei care trebuie sa raspunda si o vom lua iarasi de la capat in campania electorala din 2016! Pana atunci somn usor si spor la furat banditilor… ca de… au si ei nevoie de incurajari!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate