Direcţia Silvică Neamţ: Anunț privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat

0
 1. Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 /

212736,   e-mail  [email protected].

 1. Data desfăşurării si ora inceperii licitaţiei: 04.04.2019, începând cu ora: 10:00. Ordinea de licitare a loturilor va  fi următoarea: Varatec, Roznov, Borca, Tarcau, Garcina, Brates, Tazlau, Vaduri, Tg. Neamț, Pipirig, Roman, Bicaz  iar in cadrul ocoalelor, ordinea loturilor  este cea afişată la sediul organizatorului si pe site-ul www.rosilva.ro.
 1. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
 2. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;
 3. 5Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. Data desfasurarii şi  ora  inceperii  preselecţiei:  01.04.2019,  începând  cu  ora  09:00.  Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție.
 2. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 29.03.2019, ora 14:00.

Documentele necesare preselecţiei se pot depune cu minimum două ore înainte de data preselecției (data și ora limită până la care se poate depune documentația: 29.03.2019, ora 14:00), la registratura Direcției Silvice Neamț, prin una dintre următoarele modalități:

a) direct la registratură, pe hârtie;

b) prin poştă/curier, pe hârtie;

c) prin posta electronica, format pdf, semnate cu semnatura electronica calificata sau sigiliu electronic calificat.

Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, pana la data si ora minima comunicate prin anunt   (29.03.2019, ora   14:00), la secretariatul Direcției Silvice Neamț, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

a) documentul de  înregistrare  a  operatorului  economic  la  oficiul  registrului  comerţului  sau,  după  caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie conformă cu originalul;

b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate  de  organizator  prin  serviciul  Recom  Online,  cu  cel  mult  30  de  zile  calendaristice  înainte  de  data preselecţiei;

c) declaratia pe  propria  raspundere  a  reprezentantului  operatorului  economic,  conform  modelului  din Formularul 2 (in original);

d) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producatorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai in cazul licitatiilor organizate pentru lemn fasonat numai de catre administratorii fondului forestier proprietate publica a statului, in copie conforma cu originalul;

e) cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestati in activitatea de exploatare forestiera, completat la zi, in copie conforma conforma cu originalul.

f) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici (administratorului operatorului economic/grupului  de  operatori  economici),  sau  al  persoanei  fizice inscrise la licitatie/negociere;

g) copia după autorizația de construcție pentru participarea la licitație a persoanelor fizice, in vederea cumpararii  lemnului  de  lucru, conform prevederilor  și  condițiilor  art.21  alin.  9  și  10  din  HG  715/2017,  cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a fi admise la licitaţie/negociere pentru materiale lemnoase fasonate, persoanele fizice depun:

a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru;

b) cartea de identitate, în copi

c) declarație pe  proprie  răspundere  a  persoanei  fizice  din  care  să  reiasă  că  materialul  lemnos  fasonat adjudecat nu face obiectul comercializării; acest document se prezintă în original;

Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.

 1. Lista loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și  www.neamt.rosilva.ro.

9Volumul total de masa lemnoasa oferit la licitaţie: 14177 m3, din care pe sortimente si pe specii:

– busteni furnir estetic: 0.00 (m3);

– busteni furnir tehnic: 0.00 (m3);

– bustean gater: 10254.53 (m3)

– lemn rotund celuloza: 56.50 (m3);

– lemn de mină: 0.00 (m3);

– lobde industriale: 0 (m3);

– lemn c.r.: 2309.70 (m3);

– lemn de foc: 1535.04 (m3)

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– răşinoase: 9159.59  (m3);

– fag: 4345.72 (m3);

– stejar, gorun: 248.42 (m3);

– gârniţă: 0.00 (m3);

– cer: 0.00 (m3);

– salcâm: 5.00 (m3);

– cireş:  13.00 (m3);

– paltin: 157.01 (m3);

– frasin: 10.40 (m3);

– tei: 0.00 (m3);

– plop: 61.67 (m3);

– diverse tari: 91.42 (m3);

– diverse moi: 63.54 (m3).

 1. Alte informatii privind lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

-materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provin din  fondul forestier proprietate publică  certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

Materialele  lemnoase  fasonate  rămase  neadjudecate  după  încheierea  licitaţiei  se  pot  adjudeca  prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 04.04.2019, respectând prevederile HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Caietul  de  sarcini  poate  fi  achiziţionat  de  la  sediul  organizatorului licitaţiei  sau  de  pe  site-ul: www.neamt.rosilva.ro, începând cu data de: 25.03.2019.

 1. Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare.
 2. Caietul de  sarcini  poate  fi  achizitionat  de  la  sediul  organizatorului  licitatiei  incepand  cu  data  de: 25.03.2019.

13Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, a:

a) garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;

b) tarifului de participare la licitaţie stabilit de 200 lei, cu TVA.

Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din   04.04.2019, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 04.04.2019. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

 • RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ
 • RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ
 • RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

Pentru buna organizare şi desfăşurare a licitaţiei recomandăm operatorilor eocomici/grupurilor de operatori economici ca plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare să se facă prin virament bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ  bancar).

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus, referitoare la dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare la licitație determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare prevăzute mai sus şi a tarifului de participare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.

În  cazul  în  care  garanţia  de  contractare  se  achită  prin  ordin  de  plată,  acestea  vor  avea  înscris  la rubrica  „Plătitor” denumirea operatorului eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie.Nu se admit plăţi efectuate  de către un operator  economic/grup  de  operatori  economiciîn  vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici  adjudecatar,  atrage  anularea  adjudecării  pentru  masa  lemnoasă  respective,  pierderea  garanţiei  de contractare  aferente,  precum  şi  a  dreptului  de  participare  la  licitaţie/negociere,  în  condiţiile  prevederilor  HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;

b) masa lemnoasa nu a fost predata spre exploatare/lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic

c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul partilor, se foloseste pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara si/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.

14Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: [email protected]persoane de contact: ing. Ilie

Ciprian.

Organizator,

Directia Silvica Neamt Director,

ing. Gherghel Doru

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate