Direcția de Asistență Socială Roman scoate cinci posturi la concurs

0

Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. șef centru la Centrul de zi pentru copii antepreșcolari aflați în situații de risc – Casa Fluturărilor;
 2. institutor la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc – Casa Copiilor;
 3. infirmier la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor;
 4. asistent medical comunitar la Serviciul asistență medicală comunitară și școlară;
 5. asistent social debutant la Compartimentul violență domestică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef centru la Centrul de zi pentru copii antepreșcolari aflați în situații de risc – Casa Fluturărilor:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologic, asistență socială sociologie, juridic, medical, economic sau al științelor administrative;
  • vechimea în specialitate de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenții din domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie;
  • vechimea în specialitate de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenții din domeniu juridic, medical, economic sau al științelor administrative.
 • institutor la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc – Casa Copiilor:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul pedagogie;
  • vechimea în specialitate 1 an.
 • infirmier la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor:
  • studii generale sau medii;
  • curs calificare infirmier;
  • vechimea în specialitate – minimum 6 luni.
 • asistent medical comunitar la Serviciul asistență medicală comunitară și școlară:
  • școală postliceală sanitară absolvită cu diplomă;
  • certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical;
  • vechimea în specialitate – minimum 6 luni.
 • asistent social debutant la Compartimentul violență domestică:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială;
  • vechimea în specialitate nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 februarie 2021, ora 15.00: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
 • 19 februarie 2021, ora 09.00: proba scrisă – la sediul D.A.S. Roman, Casa Pâinii, Str. Speranței nr. 11;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior – la sediul D.A.S. Roman, str. Alexandru cel Bun nr. 3.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcția de Asistență Socială Roman, cu sediul in Roman, județul Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 3, județul Neamț, telefon 0233/744.771.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate