Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fond forestier proprietate publică de stat pentru producţia anului 2020

0

   1. Organizatorul licitaţiei: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr.24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, [email protected];

  2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 12.08.2020, începând cu ora: 10.00. Licitaţia se desfăşoară respectând următoarea ordine a ocoalelor silvice : Vaduri, Borca, Brateș, Văratec, Tazlău, Tarcău, Bicaz, Pipirig, Roznov, Garcina, Poiana Teiului;

       In funcție de evoluția raspandirii infecției cu Coronavirus si/sau  de măsurile dispuse de către autoritățile competente, organizatorul iși rezervă dreptul de a suspenda sau anula desfașurarea licitației (evenimentului), cu anunțarea prealabilă a acestei masuri pe site-ul propriu.

   3. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr.24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, licitația se va desfașura on-line, in sistem teleconferință, utilizându-se aplicația ZOOM CLOUD MEETING.

   4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

   5. Temeiul legal:Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare si a prevederilor Legii nr. 46/2008 cu modificarile si completările ulterioare.

   6. Data şi ora organizării preselecţiei: 07.08.2020, incepând cu ora 09.00;

   7. Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: pâna în data de 06.08.2020, ora 16.30;

     8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidăsunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile  www.rosilva.ro, neamt.rosilva.ro, www.produselepadurii.ro.

     9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 71542 m3

din care pe natură de produse:

  • produse principale:    17991 (m3);
  • produse secundare:       18751 (m3);
  • produse de igienă:               0 (m3);
  • produse accidentale:          34800  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

  •  răşinoase:  50422  (m3);
  •  fag:  15818  (m3);
  •  stejari: 1232  (m3);
  •  diverse tari: 2912 (m3);
  •  diverse moi:  1158 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

        Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, conform prevederilor H.G. 715 / 2017 cu modificările și completările ulterioare, în aceeasi zi, imediat după încheierea licitației.

        10. Caietul de sarcini este disponibil  pe site-urile: www.rosilva.ro  si www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 29.07.2020.

Având in vedere restricțiile impuse de starea de alertă, licitația se va desfășura on-line, in sistem teleconferintă, utilizându-se aplicația ZOOM CLOUD MEETING.

In vederea desfășurării in bune condiții a licitației, organizatorul pune la dispoziția operatorilor economici interesați, documentația necesară pentru instalarea si utilizarea aplicației ZOOM CLOUD MEETING.

 De asemenea în data de 12.08.2020, începând cu ora 09:00 se va organiza o sedința tehnică on – line cu operatorii economici preselectați  pentru instruirea participanților la licitație si optimizarea parametrilor tehnici.

In cazul apariției unor fenomene, evenimente, disfuncționalități tehnice neprevăzute care periclitează si/sau impedica desfășurarea licitației, organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda si reprograma ședințele de licitație in zilele următoare, iar operatorii economici vor fi anunțati despre aceasta modificare de îndata.

       11. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Pentru participarea la licitaţie/negociere, operatorul economic poate să depună, pana în data de 06.08.2020, inclusiv, ora 16:30, o cerere de înscriere ( conform Formularului nr. 1) care se va înregistreaza în registrul de corespondenta al Direcției Silvice Neamț, care va cuprinde:

   a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie conformă cu originalul; 

   b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie conformă cu originalul; 

   c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit Formularului nr. 2

   d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră în copie conformă cu originalul şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase; 

       12.Cererea şi documentaţia prevăzute la pct. 11, se vor depune până la data 06.08.2020,  ora 16:30,  la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi: 

   – direct la registratură, pe hârtie; prin poştă/curier, pe hârtie; prin poștă electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

      13. Procesul verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul și pe site – ul organizatorului licitaţiei, www.rosilva.ro  și www.neamt.rosilva.ro cel târziu în data de 10.08.2020.

      14. Operatorul economic/Grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie trebuie să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei și certificat de banca, o garanţie de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere. Totodată operatorul economic/grupul de operatori economici va achita on-lin şi un tarif de participare la licitaţie. Tariful de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, este de 100 lei, cu TVA.

      Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţiie din 12.08.2020, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 12.08.2020, ora: 10.00. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt: RO47BRDE280SV02378682800 – BRD Piatra Neamţ, RO06RZBR0000060001063696 – Raiffeisen Piatra Neamţ, RO06BTRLRONCRT0261581001 – Banca Transilvania Piatra Neamţ;

      15. Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

  b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;  

  c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase.

  16. Pentru limitarea raspândirii infecției cu Coronavirus,  plata garanției de contractare şi a tarifului de participare se vor realiza exclusiv  prin virament bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ  bancar).

        Documentul privind achitarea garanţiei de contractare si a tarifului de participare se transmite pe adresa de e-mail [email protected], pentru secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum o oră inaintea inceperii sedintei de licitatie.

      În cazul în care garanţia de contractare se achită prin ordin de plată, acestea vor avea înscris la rubrica „Plătitor” denumirea operatorului eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie.

    Nu se admit plăţi efectuate de către un operator economic/grup de operatori economici în vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

  17. Neîncheierea contractului de vânzare a masei lemnoase care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării şi pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitaţie/negociere, în condiţiile H.G. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

  18.Rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase, din culpa cumpărătorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare, respectiv până la achitarea contravalorii lemnului  atrage după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament. În situaţia în care rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanţiei de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament şi atrage şi aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.

  Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233/211696, fax: 0233/212736, e-mail: [email protected], persoane de contact: ing. Ilie Ciprian, ing.Țupu Oana.

Organizator,

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA –  Directia Silvică Neamț

DIRECTOR,

Ing.  Valentin TĂMĂSLĂCARU

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate