Activitatea ITM Neamt in luna august 2013

0

In perioada 01.08.2013 – 31.08.2013, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2013”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003, republicata.
In aceasta perioada, 20 de inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 214 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 255 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare a controalelor efectuate, s-au aplicat 160 de sanctiuni contraventionale insumand 511.300 RON.

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA AUGUST:

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna august 2013 au fost realizate 101 vizite de control si evaluare la unitati economice.
Totodata, cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 123 sanctiuni contraventionale. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 44.500 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna august, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate 3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

Control relatii de munca
In luna august au fost controlati un numar de 113 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 37 sanctiuni contraventionale din care 30 amenzi contraventionale, insumand 466.800 lei, respectiv 7 de avertismente contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 republicata.
De asemenea au fost depistati 27 angajatori la care lucrau 46 persoane fara forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale de angajare a fost de 460.000 lei.
In cazul unui angajator, au fost identificate un numar de 2 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare, motiv pentru care s-a inaintat organelor de cercetare penala documentatia necesara pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.265,alin.1 din Legea nr.53/2003 republicata.
Au fost depistate deasemeni 20 de persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză) fiind dispuse 24 de masuri pentru remedierea neconformitatilor si totodata fiind aplicat 1 avertisment contraventional.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA AUGUST

I. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit
In data de 22.08.2013, ora 900, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
Praticipantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:
– Ordinul nr.225/09.07.2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobata prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 130/2011, publicata in MO 490/02.08.2013, in vigoare cu 02.08.2013;
– Ordinul MMFPSPV nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, publicat in MO 491/05.08.2013;
– Legea nr. 279/05.10.2005 – republicata, privind ucenicia la locul de munca, publicata in MO 498/07.08.2013.

II. Campanie Naţională de supravegherea pieţei produselor industriale în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2013, coordonat de către Comisia Europeană.
In luna august 2013, au fost verificati 4 agenti economici. Au fost identificate, 44 produse care au fost controlate in conformitate cu 4 directive europene transpuse in:
– H.G. 457/2003 – privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;
– H.G. 1029/2008 – privind privind conditiile introducerii pe piata a masinilor;
– H.G. 332/2007 – privind privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;
– H.G. 1756/2006 – privind privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

III. Actiunea nr 15 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii- Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de transport intern, depozitare şi utilizare a substanţelor de uz fitosanitar şi a îngrăşămintelor chimice în agricultură”.
Actiunea se desfasoara in perioada 01.04.2013-30.11.2013.

In luna august 2013 in cadrul acestei actiuni, au fost verificati un numar de 2 agenti economici, avand un numar total de 3 salariati. Cu ocazia controalelor au fost constatate 2 deficiente, din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si au fost dispuse 2 masuri.
S-au aplicat 2 avertismente contraventionale.
Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

– Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
– Nu a fost asigurat echipamentul individual de protectie pentru salariatul care efectueaza operatia de imprastiere a substantelor fitosanitare;
– Lucratorii nu au fost informati si instruiti asupra proprietatilor substantelor chimice folosite;
– Lipsa evaluarii riscurilor la folosirea produselor fitosanitare;

IV. Actiunea nr 10 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Actiune privind verificarea unitatilor care proiecteaza , executa si exploateaza sisteme de alimentare cu gaze naturale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Obiectivele campaniei
• Verificarea respectarii de catre angajatorii din unitatile din domeniul proiectarii, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
• Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea, de catre angajatorii din domeniul domeniul proiectarii, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale, a prevederilor legale mentionate.
• Eliminarea tuturor neconformitatilor constatate, prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate.
• Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Grup ţintă
Grupul tinta al campaniei il reprezinta angajatorii si lucratorii din unitatile din domeniul proiectarii, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale.

Durata campaniei
Actiunile de control se va desfasura in trimestrul III 2013, la agenti economici din domeniul proiectarii, executarii si exploatarii retelelor de distributie gaze naturale.

In luna august 2013 in cadrul acestei actiuni, au fost controlate un numar de 4 agenti economici. Cu ocazia controalelor au fost constatate 7 deficiente, din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si au fost dispuse 7 masuri.
Au fost aplicat 7 avertismente contraventionale.

Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

– Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
– Nu a fost efectuat controlul medical periodic;
– Nu a fost asigurat echipamentul individual de protectie in conformitate cu riscurile identificate si evaluate la locurile de munca;

V. Actiunea de informare si constientizare a autoritatilor publice locale cu privire la reglementarile legale in vigoare in domeniul relatiilor de munca si domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce se va desfasura in perioada 17.07.2013-14.10.2013.

Obiectivul actiunii:
• Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
• Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
• Clarificarea unor aspecte in ceea ce priveste modul de interpretare si de aplicare a unor prevederilegale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, de catre angajatorii din care fac parte grupul tinta;
• Stabilirea masurilor ce se impun, pentru:
– respectarea si aplicarea corecta a prevederilor legale in vigoare in domeniul relatiilor de munca;
– implementarea si urmarirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;
– protectia sanatatii si securitatea lucratorilor;
– eliminarea sau tinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala;
– asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare desfasurarii activitatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Mijloace de atingere a obiectivelor:
– sesiuni de informare organizate de inspectoratul teritorial de munca la care vor participa angajatori/reprezentanti ai angajatorilor, persoanele care au atributii in gestionarea resurselor umane, lucratori desemnati, reprezentanti ai lucratorilor, care vor fi informati cu privire la reglementarile in vigoare atat in domeniul relatiilor de munca cat si in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– actiuni de indrumare a unitatilor din grupul tinta;

Grup ţintă
– autoritati deliberative (consiliul local, consiliul judetean, consiliile locale ale subdiviziunilor administrative teritoriale ale municipiilor) din cadrul unitatilor administrative teritoriale;
– autoritati executive (primariile comunelor, oraselor,municipiilor,ale subdiviziunilor administrative teritoriale ale municipiilor) din cadrul unitatilor administrative teritoriale;

In luna august s-a organizat 4 intalniri la care au participat reprezentantii de la 48 primarii de comune. La aceste intalniri au participat 82 de reprezentanti (primari, secretari de primarii, persoane care gestioneaza resursele umane, lucratori desemnati).

VI. Campanie Nationala privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca si de odihna a conducatorilor auto(lucratori mobili), respective a prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca.

Obiectivele campaniei
• controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna si verificarea conditiilor de munca ale conducatorilor auto( lucratori mobili);
• identificarea angajatorilor care folosesc personal fara forme legale de angajare si luarea masurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
• determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, modificata si completata, ale HG nr.500/2011 modificata si completata, a Legii nr.319/2006 privinde securitatea si sanatatea in munca si ale legilor speciale in domeniul transportului rutier privind timpul de munca si de odihna;
• cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a angajatilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si domeniul securitatii si sanatatii in munca.
• verificarea utilizarii echipamentelor de munca fara pericol, destinate transportului de marfa;
• diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea, de catre angajatorii care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, a prevederilor timpului de munca si de odihna;
• constientizarea angajatorilor cu privire la continutul Directivei 96/71/CE si a dispozitiilor in materie de legislatie aplicabila lucratorilor care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene;

Grup ţintă
Grupul tinta al campaniei il reprezinta angajatorii angajatorii care desfasoara activitati economice principale sau secundare de transport rutier de marfa si persoane.

Durata campaniei
Actiunile de control se vor desfasura in perioada 01.08.2013-09.12.2013.

In luna august 2013 au fost controlati un numar de 6 agenti economici.
In domeniul relatiilor de munca, cu ocazia controalelor au fost constatate 3 deficiente, au fost dispuse 3 masuri si au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 10000 lei (pentru o persoana depistata fara forme legale).
In domeniul securitatii si sanatatii in munca cu ocazia controalelor au fost constatate 7 deficiente, au fost dispuse 7 masuri. Au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale in valoare de 2.000 lei.

Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

– Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
– Nu a fost efectuat controlul medical periodic;
– Nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor;

VII. Actiune Nationala privind verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor din silozurile de cereale, fabricile de nutreturi combinate, activitatile de crestere a animalelor si activitati in ferme mixte.

Obiectivele campaniei
• cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si domeniul securitatii si sanatatii in munca.
• Stabilirea masurilor ce se impun, ca urmare a nerespectarii de catre angajatori si lucratori, a cerintelor de sanatate si securitate in munca in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale

Grup ţintă
Grupul tinta al campaniei il reprezinta toate tipurile de intreprinderi (mici, mijlocii, mari, cu capital de stat,privat si mixt) care efectueaza activitati de receptionare, conditionare, pastrare si valorificare a produselor agricole, fabricare a nutreturilor combinate, de crestere a animalelor si activitati in ferme mixte.

Durata campaniei
Actiunile de control se vor desfasura in perioada 26.08.2013-30.08.2013.

In luna august 2013 au fost controlati un numar de 24 agenti economici. Cu ocazia controalelor au fost constatate 26 deficiente, din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si au fost dispuse 26 masuri.
Au fost aplicate 26 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 4.000 lei.

Deficiente constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

-Nesemnalizarea corespunzatoare din punct de vedere a securitatii si sanatatii in munca a silozurilor;
– Lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
– Angajatorul nu are organizata activitatea de prevenire si protectie a securitatii si sanatatii in munca, la nivelul unitatii;
– Nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor;

VIII. In luna august 2013, inspectorii de munca, au participat la 9 sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 2 angajatori (cu peste 50 de lucratori), sedinte in cadrul carora – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.

IX. In luna august 2013, ca o alternativa la activitatea de control, s-au organizat intalniri cu un numar de 7 angajatori, ocazie cu care s-a evidentiat din nou principalul obiectiv in domeniul relatiilor de munca, respectiv: identificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata, cat si riscurile ce le implica folosirea fortei de munca fara forme legale.
Au fost dezbatute rezultatele activitatilor Inspectoratului Teritorial de Munca pana la aceasta data si s-a luat act de faptul ca inca mai sunt angajatori care nu inteleg sa respecte dispozitiile legale in domeniul legislatiei muncii, folosind in continuare persoane fara forme legale de angajare.

11.09.2013

I.T.M. Neamt

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate