Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
miercuri 19 decembrie 2018
  • :
  • :

Anunț convocare ședință Consiliu Local Piatra-Neamț, 26 iulie, ora 15:00

ROMÂNIA, JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE
Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;
În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 26.07.2018 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notelor conceptuale si a Temelor de proiectare aferente unor investiții privind reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Piatra Neamț și transformarea lor în zone de agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul Traian – Strada Fermelor – zona Pietricica;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului – Strada 1 Decembrie 1918 – Strada Mihai Viteazu – Strada Orhei – Piața Ștefan cel Mare – Bulevardul Republicii – Strada Mihai Eminescu – Cartier Văleni;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.45/27.02.2018 privind includerea în bugetul local a sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona întregului ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa Vânători, Piatra Neamț”/RO0015, finanțat în cadrul mecanismului financiar SEE;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
8.HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Asociația O.E.R., pentru derularea campaniei Traffic Snake Game – ”Oscar, șarpele hoinar”, în perioada 17-28 septembrie 2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9.HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.379 din 17.12.2015 privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din zona 1, județul Neamț, actualizată;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
10.HOTĂRÂRE privind actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi ale Municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL 156 din 30.05.2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de către SC Publiserv SA, în vederea reprezentării în instanță;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Piatra Neamț, pe anul 2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.225 din 31.08.2016 privind organizarea serviciilor acordate în unitățile de educație timpurie antepreșcolară;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15.HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copilului în unitățile de educație timpurie antepreșcolară în anul școlar 2018-2019;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16.HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Schimbare funcțională în zonă de agrement cu spații evenimente, dotări sportive, unități de cazare, alimentație publică, accesuri, parcaje și racorduri utilități”, teren situat în Piatra Neamț, str. Muncii nr.1K, beneficiar Marin Cătălin;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
17.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de închiriere nr.11.924 din 01.05.2012, încheiat între Municipiul Piatra Neamț și S.C. Reset Media S.R.L.;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18.HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 35.293 din 18.09.2014, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Locativ Serv S.R.L.;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
19.HOTĂRÂRE privind completarea anexei: Tarife intrare – servicii în incinta Ștrandului municipal, aprobată prin HCL nr. 102 din 02.04.2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
20.HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a municipiului Piatra Neamţ;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
21.HOTĂRÂRE privind accesul în Sala Polivalentă a sportivilor din cadrul cluburilor afiliate Federației de Arte Marțiale;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

22.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei: Tarife intrare – servicii în incinta Ștrandului municipal, aprobată prin HCL nr.102 din 02.04.2018;
– iniţiatori – Grupul Consilierilor locali PNL: dl. Beteringhe Florin, dl. Bîrjoveanu Romel Alexandru, d-na Gogu- Craiu Crina Nicoleta, dl. Ciobanu Adrian, dl. Olariu Adrian, dl. Pintilie Paul, dl. Obreja Mihai, d-na Moscalu Luminița și dl. Teodorescu Constantin
24.HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
25.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a trei loturi de teren, situate în Piatra Neamţ, Piața Curtea Domnească, în vederea amplasării de construcții și terase cu caracter provizoriu pentru funcțiune alimentație publică;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
26.HOTĂRÂRE privind stingerea unor creanțe fiscale și nefiscale datorate de SC CMI Urban SA către municipiul Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27.HOTĂRÂRE privind amplasarea unor antene pe stâlpii de nocturnă din incinta Stadionului Municipal;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
28.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă și vânzarea prin licitație publică a unor active fixe corporale din patrimoniul municipiului Piatra Neamţ;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
29.HOTĂRÂRE privind achiziționarea unor sisteme de iluminat public de la S.C. DELGAZ GRID S.A.;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2017, al S.C. PUBLISERV S.A.;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
31.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
32.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 32.468 din 31.07.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Parking S.A.;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
33.HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință pentru pensionarii posesori de autovehicule, aprobate prin HCL nr.79/2015;
– iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU
34.HOTĂRÂRE privind serviciul public de administrare, întreţinere şi exploatare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamţ;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Primar,
Dragoş CHITIC

Secretarul Municipiului,

Florin FECIC

Nr. _ 1.648__
Din__19.07.2018_
Un comentariu la “Anunț convocare ședință Consiliu Local Piatra-Neamț, 26 iulie, ora 15:00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *