Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 26.02.2019 – ora 15:00

0

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 26.02.2019 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT Municipiul Piatra Neamț ca partener al proiectului ”Reducerea sărăciei energetice a gospodăriilor”, în cadrul Programului HORIZON 2020, derulat de Uniunea Europeană;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT Municipiul Piatra Neamt ca partener al proiectului ” Happy cities”, în cadrul Programului HORIZON 2020, apelul SC5-14, derulat de Uniunea Europeană;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

5.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul ”Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională gimnazială din Municipiul Piatra Neamț – Școala Gimnazială Elena Cuza, Corp C1”;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

6.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul  ”Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională gimnazială din Municipiul Piatra Neamț – Școala Gimnazială nr.3”;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

7.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul  ”Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice utilizate de unitățile școlare de nivel liceal din Municipiul Piatra Neamț – Colegiul Național de Informatică”;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul  ”Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica”;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul  ”Amenajare gradină publică în zona urbană marginalizată Văleni”;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul  ”Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice”;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.299 din 24.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței”, Municipiul Piatra Neamt;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.300 din 24.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița nr. 6”, Municipiul Piatra Neamt;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.382 din 12.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI, conform HG nr.907/2016) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investitiei din DALI pentru proiectul: „Modernizarea stațiilor de așteptare transport public” din municipiul Piatra Neamt;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.402 din 18.12.2018 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun, pentru anul 2019;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind constituirea echipei mobile pentru intervenții de urgență, în cazurile de violență domestică;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.341/28.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.42.919/2004 pentru completarea tarifelor unitare la componente și lucrări specifice serviciului de iluminat public;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul nr.31286 din 15.11.2017 de delegare de gestiune a activității ”Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Piatra Neamț”– parte componentă a serviciului de salubrizare;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

22.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.208 din 26.07.2018 privind actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi ale Municipiului Piatra Neamț;

iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Construire centru comercial, amenajare parcare, amenajare acces auto și pietonal, sens giratoriu, amplasare mijloace de publicitate”, pentru imobilul situat în Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu nr. 34, investitor: S.C. Terra Property S.R.L;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999, actualizat la data de 24.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A.;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 351 din 28.11.2018 privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2019;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea prin licitație publică a bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în B-dul. G-ral Nicolae Dăscălescu nr.11;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind închirierea suprafeţei de teren de 17 m.p., situată în Piatra Neamţ, B-dul Dacia, pe care este edificat un garaj;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a unor bunuri imobile terenuri și construcții;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al C.J. ApaServ S.A. prin aport în natură;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 34.007 din 12.08.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Solaris Serv S.R.L.;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor proprietatea S.C. CMI Urban S.A. din incinta Pieței Mărăței;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE pentru abrogarea parțială a HCL nr. 197 din 22.06.2018;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind actualizarea suprafețelor de teren și construcții proprietate publică a municipiului Piatra Neamț în care funcționează unități de învățământ preuniversitar;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unui raport de evaluare și actualizarea valorii aportului de capital aprobat prin HCL nr. 365 din 28.11.2018;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr. 4.133 din 14.02.2019, încheiată între Comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.A;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu modificările și completările ulterioare;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spațiu în suprafață de 100 mp, situat în incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, str. Cuejdi nr.1B, etaj II, către Partidul Puterii Umaniste – Filiala Neamț;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în Aleea Tiparului, în vederea edificării unui garaj;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a devizului general actualizat, corespunzător încheierii actului adițional, la contractul de execuție lucrări Pod peste pârâul Cuejdi, strada Erou Rusu din municipiul Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea subcontractării de către SC Publiserv SA a unor lucrări de reparații curente ce fac obiectul contractului de concesiune nr.2719/29.01.2002 privind concesionarea serviciului public de întreținere, reparare și exploatare a rețelei stradale, podețelor, pasajelor, aleilor și acceselor în cvartale, parcuri publice, zone de agreement, a rețelei pluvial, actualizat;

– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului

Solicitarea înregistrată sub nr.4357 din 18.02.2019, formulată de d-na Cercel Elena.

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Primar,                                                                    Secretar Municipiu delegat,

Dragoş CHITIC                                                                              Andrei ACRISTINEI

Nr. _339__

Din_20.02.2019__

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate