Se caută manager pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

0

Consiliul de administrație Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.S. nr. 1520/22 decembrie 2016.

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț nr. 19 din 21.10.2020.

În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Dispoziția Consiliului Județean Neamț nr.92/2017, concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgenţă Piatra Neamț, desfășurându – se în două etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare stabilite în anunţul de concurs – etapă eliminatorie – care va avea loc în data de 14 decembrie 2020;
 2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management:
  • a) publicarea proiectelor de management ale candidaţilor pe pagina de internet a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în data de 16 decembrie 2020;
  • b) proba de susţinere publică a proiectului de management şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgenţă Piatra Neamț, în data de 21 decembrie 2020, începând cu ora 1100.

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. c) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.92/2017 ori  a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţia pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 • o) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

            Calendar concurs:

 • Termen limită de depunere a dosarelor de înscriere: 11 decembrie 2020, până la ora 1400 .
 • Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor: 14 decembrie 2020, ora 1400 .
 • Termen pentru depunerea contestațiilor formulate față de rezultatul obținut la selecția dosarelor de înscriere: 15 decembrie 2020, ora 1400 .
 • Termen pentru soluționare contestații rezultat selecție dosare și afișarea rezultatului la contestații: 17 decembrie 2020, ora 1400 .
 • Vizitare spital de către candidați: 11 – 13 noiembrie 2020, între orele 1000 – 1400 .
 • Publicare proiecte de management depuse de candidați pe site-ul spitalului la adresa sjuneamt.ro16 decembrie 2020 .
 • Manifestarea intenției de a participa la susținerea publică a proiectului de management a oricărei persoane și transmiterea eventualelor întrebări referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail [email protected] , până la data de 19 decembrie 2020ora 1100.
 • Confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs: 20 decembrie 2020, ora 1100 .
 • Susținerea publică a proiectelor de management: la sediul Spitalului, în data de 21 decembrie 2020, începând cu ora 1100 .
 • Afișarea rezultatelor: 22 decembrie 2020, ora 1500 .
 • Depunere contestații: 23 decembrie 2020, ora 1500 .
 • Termen pentru soluționarea contestațiilor: 24 decembrie 2020, ora 1500 .

Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamț, până la data de 11 decembrie 2020, ora 1400.

Taxa de participare la concurs este în valoare de 500 lei și va fi achitată la casieria Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Candidaţii interesaţi pot vizita spitalul în perioada 11 – 13 noiembrie 2020, între orele 1000-1400.

Bibliografia şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare,  aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.92/2017, sunt afişate la sediul  Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamț, precum și pe site-ul spitalului, respectiv  www.sjuneamt.ro .

Redactarea proiectelor de management de către candidaţi trebuie să corespundă cerinţelor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din unităţile sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Dispoziția Consiliului Județean Neamț nr.92/2017 şi prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0233/219.440, int. 108.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate