Primăria Piatra-Neamț organizează licitație pentru lucrari de construcții, instalații, procurare și montaj utilaje/echipamente specifice pentru obiectivul de investiţie „CENTRUL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT”

0

INVITATIE DE PARTICIPARE

Municipiul Piatra Neamt va invita sa participati la achizitia directa pentru atribuirea contractului avand ca obiectiv: Lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje/echipamente specifice pentru obiectivul de investiţie „CENTRUL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT”, cod SMIS 37815; Cod de clasificare C.P.V. principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2); Coduri C.P.V. suplimentare: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice; 45232460-4 Lucrari sanitare; 45232141-2 Instalatii de incalzire; 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare , 77310000-6 – Amenajare si intretinere de spatii verzi; 09331200-0 Module solare fotovoltaice; 39715210-2 Echipament de incalzire centrala; 45331100-7 – Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala.

Tip contract: Lucrari

Locul executiei lucrarilor:

Municipiul Piatra Neamt, B-dul Decebal, Piata Petrodava, parcela cu suprafaţa de 60 mp.

Tipul procedurii : Achizitie Directa

Valoarea estimata a achizitiei: 352.050,70 lei, fara TVA , din care:

  • 322.670 lei valoarea estimata pentru executia lucrarilor
  • Cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 29.380,7 lei , reprezentand maxim 9,11% din valoarea estimata fara diverse si neprevazute (respectiv din valoarea estimata pentru executia lucrarilor)

Durata contractului: 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Nu se admit oferte alternative.

Principalele modalitati de finantare si plata: Conform contractului de finantare nr. 4610/03.09.2014:

FEDR – 90,37%; Bugetul de stat – 7,63%’ Bugetul Local, cap.87.02, titlu 56 – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 2%

Garantia de participare (G.P.): in valoare de 3.227 lei, in procent de 1% din valoarea estimata a contractului, fara cheltuielile diverse si neprevazute, in conformitate cu Notificarea 2283/02.07.2013 A.N.R.M.A.P.

Garantia de buna executie (G.B.E.): in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Modalitatea de constituire: art. 90 din HG 925/2006 actualizata.

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 16.04.2015, orele 09.00

Data si ora deschiderii ofertelor: 16.04.2015, orele 11.00

Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Piatra Neamt, Str. Stefan cel Mare, Nr. 6-8, cod postal 610101, Registratura

Adresa ( locul ) de deschidere a ofertelor: Str. Stefan cel Mare, Nr.6-8, Sala de Consiliu

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Criterii de calificare/selecţie a operatorilor economici, modul de indeplinire a acestora, in conformitate cu fisa de date a achizitiei si formularele. Pentru detalii privind cerintele de mai jos, ofertantii sunt invitati sa parcurga documentatia de atribuire postata pe site https://www.primariapn.ro/achizitii-publice

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei, respectiv pina la data de 14.07.2015.

Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA si echivalent in euro. Data pentru care se determina echivalenta lei/euro: Cursul BNR din data de 10.04.2015.

Oferta financiara nu poate depasi valoarea estimata si va cuprinde: Valoarea pentru investitia de baza (incluzand constructii, instalatii, procurare si instalare echipamente/utilaje, sistematizare verticala – retele exterioare, utilitati, amenajare teren) + Valoare pentru organizarea de santier + Diverse si neprevazute in procentul stabilit de maxim 9,11 % din (Valoarea pentru investitia de baza + Valoare pentru organizarea de santier).

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare, experti cooptati, persoanele imputernicite ale ofertantilor.

Propunerea tehnica: Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incit aceasta sa respecte in totalitate cerintele specifice caietului de sarcini, proiectul tehnic si detaliile de executie.

Propunerea financiara:

Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute), conform Notificarii ANRMAP nr.2283/2013. Suma ofertata pentru capitolul “diverse si neprevazute” va putea fi decontata in conformitate cu prevederile legale.

Pretul inclus in oferta financiara va include si cheltuielile pentru organizarea de santier si capitolul diverse si neprevazute, cu evidentierea distincta a celor doua cheltuieli.

Formularul de oferta 10 A si Anexa 10B la Formularul de oferta.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incit aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale.

Elementele constitutive ale ofertei financiare sunt conform Ordinului 863/2008 pentru aprobarea HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Formularele reprezentând oferta financiara vor fi prezentate obligatoriu si pe suport electronic, (CD sau DVD) in format Excel. In cazul in care oferta nu contine aceasta cerinta, va fi considerata neconforma si respinsa.

Modul de prezentare a ofertei si caile de atac sunt cuprinse in documentatia de atribuire postata pe site: https://www.primariapn.ro/achizitii-publice

În baza prezentei invitatii, vă punem la dispozitie detalii anunt, documentatia de atribuire (caietul de sarcini, fisa de date a achizitiei, proiectul tehnic, liste cantitati, modelele de formulare si draftul de contract), cuprinzand toate informatiile necesare in elaborarea ofertei pe pagina proprie a Primariei mun. Piatra Neamt: www.primariapn.ro sectiunea Achizitii Publice. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, int. 224 – Viorica Nedelcu, e-mail: [email protected]

Primăria Piatra-Neamț

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate