Impozitul pe cladiri in Piatra Neamt

0

Reguli generale privind impozitul pe cladiri

Codul fiscal prevede ca orice persoana care are în proprietate o cladire situata în Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul în care se prevede diferit.

Impozitul pe cladiri, precum si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasata cladirea. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasata cladirea.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ – teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe cladiri.

În cazul în care o cladire se afla în proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate în partea din cladire aflata în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. Astfel, daca proprietatea este indiviza fiecare proprietar datoreaza impozitul aferent cotei pe care o detine.

În întelesul Codului fiscal, cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe încaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

Scutiri

Codul fiscal prevede scutiri de la plata impozitului pe cladiri astfel:

1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, altele decat cele desfasurate în relatie cu persoane juridice de drept public;

2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial în Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de învatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;

7. cladirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;

9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;

14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunatatiri funciare si de interventii la apararea împotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

16. constructiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;

17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

18. cladirile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale în lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

19. cladirile utilizate pentru activitati social – umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.

Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri ( pereti si acoperis).

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri se face dupa cum urmeaza:

a) cu 65% pentru prima cladire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 150% pentru a doua cladire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Atentie! In vechea forma a legii fiscale impozitul majorat se datora doar pentru cladirile cu destinatia de locuinta. In forma actuala a legii impozitul majorat se datoreaza pentru orice cladire indiferent de destinatia acesteia (spatiu comercial, cladire cu scop professional, etc).

În cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina în functie de ordinea în care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

Nu intra sub incidenta legii persoanele care au dobandit cladirile prin succesiune legala. Astfel, singurele persoane care sunt exceptate de la plata impozitului majorat pe cladiri sunt cele care au dobandit cladirea prin succesiune legala. Totusi, pentru aceste persoane este valabila in continuare obligatia declararii bunurilor intrate in patrimoniu prin succesiune.

Calculul impozitului pe cladire pentru persoanele fizice

In cazul persoanelor fizice impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1% la valoarea impozabila a cladirii.

Valoarea impozabila se calculeaza in functie de anul constructiei imobilului, tipul de materiale folosite si prezenta sau absenta utilitatilor (cu instalatii de apa, canalizare, electrice si încalzire), valoare care se inmulteste cu suprafata construita desfasurata a imobilului (si nu suprafata utila). Valoarea impozabila astfel obtinuta astfel se ajusteaza cu un coeficient de corectie prevazut de legea fiscala in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea. Suma obtinuta se reduce in functie de vechimea constructiei.

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrari.

Calculul impozitului pe cladire datorat de persoanele juridice

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa între 0,25% si 1,50% inclusiv. In municipiul Piatra Neamt cota de impozit stabilta prin Hotarare de Consiliu local este de 1.5%.

Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii în patrimoniu, înregistrata în contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.

În cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata în urma reevaluarii, înregistrata ca atare în contabilitatea proprietarului – persoana juridica.

În cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de Consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii înregistrata în contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

In municipiul Piatra Neamt cota impozitului in cazul cladirilor nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta este de 10%! Acestei cote de 10% i se mai aplica o penalizare de 2% din valorea impozabila a cladirii, stabilita prin hotarare de consiliu local. Astfel, in cazul persoanelor juridice care nu si-au reevaluat cladirile impozitul este in cuantum de 12% din valoarea impozabila a cladirii.

Dobandirea, înstrainarea si modificarea cladirilor

În cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana în cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu începere de la data de întai a lunii urmatoare celei în care cladirea a fost dobandita sau construita.

În cazul unei cladiri care a fost înstrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, în cursul anului, impozitul pe cladire înceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu începere de la data de întai a lunii urmatoare celei în care cladirea a fost înstrainata, demolata sau distrusa.

În cazul extinderii, îmbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza începand cu data de întai a lunii urmatoare celei în care a fost finalizata modificarea.

Codul fiscal prevedere obliga orice persoana care extinde, îmbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica în alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie în acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

Înstrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde îsi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu termene de plata scadente pana la data de întai a lunii urmatoare celei în care are loc înstrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstraineaza cladiri cu încalcarea acestor prevederi sunt nule de drept. Drept urmare, daca debitele de orice fel catre bugetul local nu au fost achitate, Directia Taxe si Impozite a localitatii nu va emite certificatul fiscal iar instrainarea (care poate fi vanzare, schimb, donatie, etc) nu poate avea loc. Prin exceptie de la aceste prevederi, atunci cand bunurile care se instraineaza provin din procedura de executare silita, insolventa sau lichidare, certificatul fiscal va fi emis de catre autoritatile administratiei publice locale chiar daca debitele nu au fost stinse.

Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, în doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

A.A.

Pentru orice probleme privind impozitele si taxele locale contactati consilierul juridic la adresa de e-mail [email protected] sau tel : 0741.901518

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate