Finantari nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2011 – termen limita 31 martie

0

Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2011.

1. Cultură – 500.000 lei

– organizarea de simpozioane, dezbateri şi intalniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale ;

– organizarea de expoziţii de artă, carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare ;

– punerea in scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film ;

– editarea de cărţi şi publicaţii ;

– organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale in ţară şi in străinătate ;

2. Social –15.000 lei

– activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii ;

– campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog) ;

– campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra imbolnăvirilor datorate igienei deficitare;

– campanii de informare şi educare a tinerilor in domeniul ≪ educaţia pentru sănătate ≫.

3. Educatie civica – 15.000 lei

– realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului ;

– creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice;

– intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de invăţămant şi alţi actori sociali;

– promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari;

– conştientizarea necesităţii de implicare in procesul de luare a deciziilor in randul tinerilor;

– creşterea implicării tinerilor in organizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare.

4. Protecţia mediului – 15.000 lei

– organizarea de activităţi directe/evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul municipiului Piatra Neamţ: intalniri, concursuri, expoziţii şi alte activităţi directe conexe protecţiei mediului ;

– organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi adulţi ;

– elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, produse şi materiale multimedia, cataloage etc). Activităţile trebuie sa aibă legătură cu tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor sau cu educaţia pentru mediu.

5. Sport

1.Promovarea sportului de performanţă –780.000 lei

– dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional (ex. cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire)

– asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional (ex. organizarea de manifestări sportive, concursuri, intreceri sportive, gale de premiere.

2. Sportul pentru toţi

– atragerea populaţiei de toate varstele in activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere ;

– menţinerea şi valorificarea tradiţiilor in domeniul sportului.

6. Activitati pentru tineret – 50.000 lei

Activitatile care au la baza urmatoarele principia generale:

-elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora in baza rezultatelor cercetarilor sociale actuale;

-asigurarea participarii tinerilor la deciziile care ii vizeaza, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor in domeniul tineretului, in special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;

-sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publica şi incurajarea acestora in vederea asumarii

responsabilitaţilor individuale sau de grup;

-prijinirea şi indrumarea tinerilor in vederea participarii active a acestora la viaţa economica, educaţionala şi culturala a ţarii;

-stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;

-stimularea mobilitaţii in randul tinerilor;

-stimularea voluntariatului in randul tinerilor;

-promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei in randul tinerilor.

Notă: activităţile enumerate nu au caracter limitativ

Atenţie! Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritate.

Fondul pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă constituit conform Ordonanţei nr.2/2008 reprezentand un procent de 5 % din bugetul alocat finanţărilor nerambursabile in domeniul cultural este de 25.000 lei.

Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90 % din costurile eligibile totale ale proiectului.

Diferenţa trebuie să fie finanţată din resurse proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10 % din costurile totale eligibile ale proiectului, integral in numerar. Contribuţia in natură nu este eligibilă; se atrage atenţia solicitanţilor că nivelul lor de implicare financiară este un criteriu de punctaj; cu cat acesta este mai mare (decat procentul minim de 10%), cu atat punctajul obţinut la evaluare va fi mai bun.

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile:

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care intrunesc următoarele criterii de selecţionare:

– solicitantul trebuie să fie persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial, asociaţie sau fundaţie

constituită conform legii;

– fiecare solicitant trebuie să aducă o contribuţie de minim 10 % din costurile totate ale proiectului in numerar;

– să fie direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;

– să aibă surse de finanţare suficiente şi stabile pentru a asigura continuitatea organizaţiei pe toată perioada proiectului şi să participe la finanţarea acestuia;

– să aibă experienţă şi să poată demonstra capacitatea lor de a gestiona activităţile de amploarea proiectului pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă;

– programele şi proiectele sunt de interes public local;

– programele şi proiectele promovează şi adaugă identitate imaginii oraşului Piatra Neamţ (la nivel naţional şi internaţional).

Categorii de cheltuieli

Eligibile

–          Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii etc.);

–          Costuri de resurse umane: fond de premiere, onorarii pentru consultanţă, onorarii pentru angajaţii beneficiarului în scopul realizării proiectului, alţii decât cei permanenţi, în baza convenţiilor civile (ex. artişti, regizori, etc.);

–          Costuri de transport: persoane, echipamente şi materiale, cu firmă transportoare (bilete CFR, costuri închiriere autocar, etc.);

–          Cazarea şi masa: cazarea şi masa aferentă persoanelor inplicate în derularea proiectului; (Cazarea se va realiza conform HG 1860/2006);

–          Consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, alte furnituri de birou, etc.;

–          Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme, etc.;

–          Tipărituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.;

–          Publicitate/ acţiuni promoţionale ale proiectului/programului (costuri legate de diseminarea informaţiilor despre proiect/ realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc.);

–          Costuri privind infrastructura (art. 6 din regulament).

Neeligibile

–          costuri administrative: chirie sediu şi utilităţi (apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de încălzire);

–          cheltuieli de personal (pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului);

–          cheltuieli de întreţinere şi reparaţia mijloacelor fixe;

–          achiziţii de terenuri, clădiri, jucători;

–          bonuri de benzină;

–          achiziţii echipamente;

–          băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar;

–          reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate.

Orice contribuţie în natură raportată de către beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială eligibilă.

Termenul limită pentru inaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 31.03.2011, ora

12:00.

Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ, Serviciul Comunicare şi Management Integrat, telefon 0233/218991 int. 268 şi de pe site-ul institutiei www.primariapn.ro.

Stiri Neamt

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate