Direcția Silvică Neamț – Licitație pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior – 02.09.2019

0

Anunţul privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fond forestier proprietate publica de stat pentru producţia anului 2019

   1. Organizatorul licitaţiei: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr.24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, [email protected];

   2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 02.09.2019, începând cu ora: 10.00. Licitaţia se desfăşoară respectând următoarea ordine a ocoalelor silvice: Vaduri, Brateș, Tg. Neamț, Văratec, Poiana Teiului, Gîrcina, Roznov, Tazlău, Borca, Tarcău, Roman, Bicaz, Pipirig.

   3. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr.24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ;

   4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare si a prevederilor Legii nr. 46/2008 cu modificarile si completările ulterioare.

   5. Data şi ora organizării preselecţiei: 26.08.2019, incepand cu ora 09.00;

   6. Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: pâna in data de 23.08.2019, inclusiv pana la ora 14.00;

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidăsunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile  www.rosilva.ro, www.neamt.rosilva.ro, www.produselepadurii.ro.

   7. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 103373 m3

din care pe natură de produse:

  • produse principale:  89632  (m3);
  • produse secundare:      7835  (m3);
  • produse de igienă:                 (m3);
  • produse accidentale:            5906 (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

  •  răşinoase:  44554  (m3);
  •  fag:  51272  (m3);
  •  stejari: 1326  (m3);
  •  diverse tari: 3970 (m3);
  •  diverse moi: 2251 (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere, conform prevederilor H.G. 715 / 2017 cu modificările și completările ulterioare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 14.08.2019.

   8. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Pentru participarea la licitaţie/negociere, operatorul economic poate să depună pana in data de 23.08.2019, inclusiv, ora 14.00, o cerere de înscriere ( conform Formularului nr. 1) care se inregistreaza in registrul de corespondenta al Directiei Silvice Neamt, la care trebuie să anexeze următoarele documente, în original sau copie certificata, sub semnatură, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

   a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie; 

   b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie; 

   c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit Formularului nr. 2

   d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră în copie şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase; 

   9. Cererea şi documentaţia prevăzute la pct. 8 se vor depune până la data 23.08.2019,  ora 14:00,  la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi: 

   – direct la registratură, pe hârtie; prin poştă/curier, pe hârtie; prin poștă electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

  Nu se accepta depunerea de documente in ziua preselectiei.

 10. Procesul verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul și pe site – ul organizatorului licitaţiei, cel târziu in data de 27.08.2019.

 11. Operatorul economic/Grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie trebuie să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei și certificat de banca sau în numerar la casieria organizatorului, o garanţie de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere. Totodată operatorul economic/grupul de operatori economici va achita şi un tarif de participare la licitaţie. Tariful de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, este de 200 lei, cu TVA.

      Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din 02.09.2019, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 02.09.2019, ora: 10.00. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt: RO47BRDE280SV02378682800 – BRD Piatra Neamţ, RO06RZBR0000060001063696 – Raiffeisen Piatra Neamţ, RO06BTRLRONCRT0261581001 – Banca Transilvania Piatra Neamţ;

  12. Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

  b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;  

  c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase.

 13. Pentru buna organizare şi desfăşurare a licitaţiei recomandăm operatorilor eocomici/grupurilor de operatori economici ca plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare să se facă prin virament bancar ( ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar ). Documentul privind achitarea garanţiei de contractare si a tarifului de participare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum o oră inaintea inceperii sedintei de licitatie.

În cazul în care garanţia de contractare se achită prin ordin de plată, acestea vor avea înscris la rubrica „Plătitor” denumirea operatorului eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie.

    Nu se admit plăţi efectuate de către un operator economic/grup de operatori economici în vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

 14. Neîncheierea contractului de vânzare a masei lemnoase care s-a adjudecat, în termenul maxim de 9 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării şi pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament.

  15.Rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase, din culpa cumpărătorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare, respectiv până la achitarea contravalorii lemnului  atrage după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament. În situaţia în care rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanţiei de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament şi atrage şi aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.

  Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233/211696, fax: 0233/212736, e-mail: [email protected], persoane de contact: ing. Ilie Ciprian, ing.Țupu Oana.

Organizator,

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA –  Directia Silvică Neamț

Director,

Ing. Doru GHERGHEL

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate