Direcția Silvică Neamț – Licitație pentru vânzare de lemn fasonat – 26.08.2019

0

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn  fasonat

             1. Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736,    e-mail [email protected].

             2. Data desfăşurării si ora inceperii  licitaţiei: 26.08.2019, începând cu ora: 10:00. Ordinea de licitare a loturilor va  fi următoarea: Tazlau, Roznov, Vaduri, Tarcau, Brates, Bicaz, Borca, Pipirig, Targu Neamt, Varatec, Garcina, Roman iar in cadrul ocoalelor, ordinea loturilor  este cea afişată la sediul organizatorului si pe site-ul www.rosilva.ro.

             3. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.

4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

            5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

            6. Data desfasurarii şi ora inceperii preselecţiei: 21.08.2019, începând cu ora 09:00. Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție.

            7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 20.08.2019, ora 16:30.

              Documentele necesare preselecţiei se pot depune cu minimum două ore înainte de data preselecției (data și ora limită până la care se poate depune documentația: 20.08.2019, ora 16:30), la registratura Direcției Silvice Neamț, prin una dintre următoarele modalități:

 a) direct la registratură, pe hârtie; 

             b) prin poştă/curier, pe hârtie;

              c) prin posta electronica, format pdf, semnate  cu semnatura electronica calificata sau sigiliu electronic calificat.

Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, pana la data si ora minima comunicate prin anunt  (20.08.2019, ora  16:30), la secretariatul Direcției Silvice Neamț, o cerere de înscriere, conform modelului din Formularul 1 ( in original), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul: 

           a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie conformă cu originalul;

           b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei; 

           c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 2 (in original);

           d) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producatorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai in cazul licitatiilor organizate pentru lemn fasonat numai de catre administratorii fondului forestier proprietate publica a statului, in copie conforma cu originalul;

           e) declaratia conform modelului din Formularul 3 (in original) si cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestati in activitatea de exploatare forestiera, completat la zi, in copie conforma conforma cu originalul.   

            f) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici (administratorului operatorului economic/grupului de operatori economici), sau al persoanei fizice inscrise la licitatie/negociere;

            g) copia după autorizația de construcție pentru participarea la licitație a persoanelor fizice, in vederea cumpararii lemnului de lucru,  conform prevederilor și condițiilor art.21 alin. 9 și 10 din HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Pentru a fi admise la licitaţie/negociere pentru materiale lemnoase fasonate, persoanele fizice depun: 

            a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru; 

            b) cartea de identitate, în copie.  

            c) declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice din care să reiasă că materialul lemnos fasonat adjudecat nu face obiectul comercializării; acest document se prezintă în original;

            Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării. 

8.  Lista loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.  

            9. Volumul total de masa lemnoasa  oferit la licitaţie: 11123.02 m3

din care pe sortimente si pe specii: 

               busteni  furnir estetic: 0.00 (m3); 

               busteni  furnir tehnic: 0.00  (m3); 

               bustean gater: 6292.53 (m3)  

               lemn rotund celuloza: 131.11 (m3); 

               lemn de mină: 0.00 (m3); 

              lobde  industriale: 0 (m3); 

               lemn c.r.: 2877.86 (m3); 

              lemn de foc: 1821.52 (m3

            şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

              răşinoase: 8116.24 (m3)

              fag: 1645.28 (m3); 

              stejar, gorun: 122.98 (m3); 

              gârniţă: 0.00 (m3); 

               cer: 0.00 (m3); 

              salcâm: 1.00  (m3);

               cireş:  30.83 (m3); 

              paltin: 97.88 (m3); 

               frasin: 6.64 (m3); 

               tei: 396.47 (m3); 

               plop: 399.12 (m3); 

               diverse tari: 275.84 (m3); 

               diverse moi: 30.74 (m3).       

           10. Alte informatii privind lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

   -materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provin din fondul forestier proprietate publică  certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

                  Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 26.08.2019, respectând prevederile HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

         Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei sau de pe site-ul: www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 19.08.2019 si este disponibil pe site incepand cu data de 14.08.2019.

          11. Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare.

          12. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 19.08.2019.

          13.  Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

    Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, a:  

              a) garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;  

              b) tarifului de participare la licitaţie stabilit de 200 lei, cu TVA.

              Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din  26.08.2019, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 26.08.2019. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

 Pentru buna organizare şi desfăşurare a licitaţiei recomandăm operatorilor eocomici/grupurilor de operatori economici ca plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare să se facă prin virament bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ  bancar).

 Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus, referitoare la dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare la licitație determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

  Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare prevăzute mai sus şi a tarifului de participare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.  

  În  cazul  în  care  garanţia  de  contractare  se  achită  prin  ordin  de  plată,  acestea  vor  avea  înscris  la  rubrica  „Plătitor” denumirea operatorului eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie.Nu  se admit plăţi efectuate  de către un operator  economic/grup  de  operatori  economiciîn  vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

              Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respective, pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni.

             Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

            Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii: 

            a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic; 

                 b) masa lemnoasa nu a fost predata spre exploatare/lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic.

                 c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul partilor, se foloseste pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara si/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat. 

            14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: [email protected], persoane de contact: ing. Ilie Ciprian.

Organizator,

Directia Silvica Neamt

Director,

ing. Gherghel Doru

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate