Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț, convocat miercuri, 30 ianuarie, ora 15:00, în ședință ordinară

0

DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

            În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 30.01.2019 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra-Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

            1. HOTĂRÂRE privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetar, înregistrat la 31 decembrie 2018;

            – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

2. HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamț;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            3. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            4. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 02.07.2010 privind modificarea tarifelor de salubrizare și de depozitare deșeuri menajere;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            5. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.338 din 28.11.2018 privind încheierea unui act adițional la contractul nr.31125/06.11.2018 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de ”măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice” – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC Salubritas SA;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            6. HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL nr.160 din 30.05.2018 privind încheierea unui act adițional la contractul nr.34093/2006 de concesionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamț;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            7. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            8. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din serviciile publice din subordinea municipiului Piatra Neamț;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            9. HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț la proiectul ”Non violența în familia tradițională”;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            10. HOTĂRÂRE privind includerea în bugetul local a sumei necesare pentru întreținerea anuală a obiectivului ”Îndiguire maluri râu Bistrița în zona întregului ansamblu de management al deșeurilor situat în anexa Vânători, Piatra Neamț”/RO0015, finanțat în cadrul mecanismului financiar SEE;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            11. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”, în vederea exercitării votului;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            12. HOTĂRÂRE pentru completarea HCL nr.341 din 28.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,Schimbarea funcțiunii zonei exclusiv rezidențiale în zonă cu funcțiuni mixte: instituții, sedii firme, spații expunere, depozitare, comerț, prestări servicii (auto cu ITP), activități productive mici nepoluante și locuințe”, imobile situate în Piatra Neamț, str. Fermelor nr.148-154, investitori: Isciuc Gelu și S.C. ANA INVEST S.R.L. – Ivanov Petru;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent „Construire bloc de locuințe colective D+P+4E+M”, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Mihai Stamatin nr. 4, beneficiar S.C. GENERAL ADULT CONSTRUCT S.R.L.;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Construire bloc de locuințe colective cu spații comerciale și de servicii la parter, spații de parcare la demisol, cu regim de înălțime în trepte de la D+P+1E la D+P+6E, refacerea împrejmuirii și racorduri utilităţi” pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Ozana nr. 6, beneficiar S.C. STAR MET S.A.;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

17. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a bunului imobil identificat prin NC 65302, CF 65302, situat în str. Veseliei nr. 28;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            18. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în trei loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 3048, CF 59309;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

19. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 1.641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu modificările și completările ulterioare;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            20. HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 4 din anexa la HCL nr. 369 din 28.11.2018 privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare de gestiune directă nr. 46782/06.09.2007, încheiat între municipiul Piatra Neamț și S.C. Salubritas S.A.;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 77 din 26.02.2016 privind desemnarea administratorului special pentru asigurarea mandatului de reprezentare a intereselor acționarului majoritar – municipiul Piatra Neamț la S.C. LOCATO S.A. în procedura falimentului, cu modificările și completările ulterioare;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            22. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            23. HOTĂRÂRE privind pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 218/2015 privind aprobarea tarifelor minime de închiriere a spațiilor existente în Complexul Comercial – Mall Forum Center – str. Cuejdi, nr. 1B;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            24. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a suprafeţei de 1 mp teren, situat în incinta Sălii Polivalente, pentru amplasarea unui automat de cafea;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor proprietatea S.C. CMI Urban S.A. din incinta Pieței Mărăței;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

26. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

27. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.2 la HCL nr. 225/2018 privind serviciul public de administrare, întreținere și exploatare a Băii Comunale din municipiul Piatra Neamț;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică și privată a municipiului Piatra Neamţ;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

29. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor echipamente și stații destinate telefoniei mobile;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

30. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii terenului în suprafață de 17 mp, situat în Bd. Dacia, de către Botezatu Ioan;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            32. HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 18.684 din 10.12.1999, actualizat la data de 24.03.2006, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A.;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            33. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiţiei din DALI pentru proiectul: „Reabilitare și modernizare transport ecologic”;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

34. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în Piața 22 Decembrie nr. 3, zona bl. B2, parter, către Căpitanu Paul – Cristinel, în vederea extinderii spațiului alimentație publică tip cafenea;

                        – iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

            II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

                                    Primar,                                                                    Secretar Municipiu delegat,

                           Dragoş CHITIC                                                                            Andrei ACRISTINEI

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate