Concurs pentru ocuparea unui post la Directia de Taxe si Impozite

0

Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, instituţie publică de interes local, anunţă scoaterea la concurs în data de 01.08.2011 ora 10 la sediul Direcţiei Taxe și Impozite, str. Alexandru cel Bun nr.12, funcţia publică de execuţie temporar vacantă, perioadă determinată:
Inspector grad profesional superior – Serviciul Colectare, Stabilire – Constatare Impozite, Taxe și Alte Contribuții, Control Fiscal și Relații Publice – Birou Consiliere Fiscală, Stabilire – Contatare, Evidență Debitori/Creditori ai Bugetului Local și Control Fiscal.
a) Concursul de recrutare constă în 3 etape successive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul
b) Condiţiile de desfășurare a concursului:
– dosarele de concurs se depun în perioada 22.07 – 28.07.2011
– selectarea dosarelor se va face în data de 29.07.2011
– proba scrisă se va susţine în data de 01.08.2011 ora 10 la sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr.12
– interviul se va susţine, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
(1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, dupa caz;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate