Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural

0

In cadrul proiectului descris pe www.procomune.ro, Asociatia Comunelor din Romania (www.acor.ro) va organiza cursuri de Competente Antreprenoriale pentru toate judetele Regiunii de Nord-Est, pentru persoane cu domiciliul stabil sau resedinta in judetele Neamt si Suceava, in comuna Ceahlau (judetul Neamt), in perioada 21-26 august 2011.

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) și partenerul său Structural ConsultingTM Group implementează proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, în baza contractului de finanțare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul acestui proiect se va organiza în perioada 21-26 august 2011 în comuna Ceahlău (județul Neamț) un curs de specializare în „Competențe Antreprenoriale”, pentru 15 persoane cu domiciliul stabil sau reședința în mediul rural al județelor Neamț și Suceava.

Repartiția orientativă pe categorii de grup țintă a celor 15 persoane care urmează a fi selectate până la data de 17 august 2011 este următoarea :

–       10 șomeri

–       un șomer tânăr (cu vârsta sub 25 de ani)

–       un angajat

–       3 manageri.

Cursul va avea o durată de 6 zile (5 zile activități de predare, timp de 8 ore pe zi, iar a 6-a zi va fi dedicată examinării participanților). Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, care constă în prezentarea unui plan de afaceri elaborat pe durata cursului.


Criteriile de selecție pentru participanții la curs sunt următoarele :

 1. a. Cerințe obligatorii de eligibilitate
  1. apartenența la una dintre categoriile de grup țintă manageri, angajați sau șomeri din mediul rural;
  2. studii medii sau studii superioare absolvite, cu diplomă de absolvire, respectiv de licență;
  3. domiciliul stabil sau reședința în mediul rural, în unul din cele două județe (Neamț și Suceava)
 2. b. Criterii de departajare
  1. abilități de comunicare și lucru în echipă;
  2. cunoștințe de utilizare a calculatorului;
  3. inițiativă antreprenorială.

Procedura de înscriere și selecție:

Candidații sunt invitați să completeze, utilizând modelele atașate, Curriculum vitae format Europass (modelul este prezentat în Anexa 1), Scrisoarea de exprimare a interesului (Anexa 2), Declarația de eligibilitate (Anexa 3) și Declarația-angajament (Anexa 4). Acestea se vor transmite la adresa de poștă electronică [email protected], ca fișiere Word.

Termenul limită de transmitere pe mail a celor 4 documente completate este ziua de miercuri, 17 august, ora 12.00. În mesaj se va menționa obligatoriu, în clar, județul pentru care se candidează! Rugăm persoanele interesate să consulte cu mare atenție documentele de candidatură și să urmărească îndeplinirea, mai întâi, a condițiilor de eligibilitate.

Candidații selectați vor avea un interviu telefonic cu unul dintre membrii comisiei de selecție. Informații suplimentare despre proiect sunt postate pe www.procomune.ro, www.acor.ro și www.structural-consulting.ro.

Lista finală a celor 15 candidați selectați va fi postată pe www.procomune.ro, www.acor.ro și www.structural-consulting.ro, joi, 18 august 2011. Candidații selectați vor fi contactați prin poștă electronică și telefonic, pentru a fi informați cu privire la programul desfășurării cursului de Competențe Antreprenoriale.

Toate costurile aferente participării la cursuri sunt decontate prin proiect (se decontează transportul și se asigură cazare, masă și suport de curs). Informăm persoanele care își transmit aplicații pentru acest curs că nu se decontează prin proiect costurile de cazare și masă ale însoțitorilor. Recomandăm fiecărui participant la curs să evite situația de a fi insoțit de alte persoane (soț, soție, copil etc.). În cazuri excepționale, când acest lucru nu este posibil, dorim să fie înțeles faptul că aceste persoane își asumă riscurile ce ar putea fi generate de acest fapt, iar costurile de cazare și masă aferente însoțitorilor vor fi plătite de către ei separat.


Aplicanții trebuie să nu fi absolvit un curs de Competențe Antreprenoriale certificat CNFPA în ultimii 2 ani, finanțat din Fondul Social European, prin POSDRU 2007-2013.

Relații suplimentare se pot obține astfel :

– la nivelul echipei de implementare a proiectului, de la Aurel RADU (telefon 0723-303.556,

[email protected])

– la nivelul județului pentru care se candidează, de la mentorul-formator din tabelul următor :

Județ Nume și prenume

mentor-formator

Telefon Adresa de e-mail
Neamț Achirițoaei Iulia 0740 492.166 [email protected]

[email protected]

Suceava Gavrileanu Corina 0742 944.128

0736 802.144

[email protected]

[email protected]

Participanții la cursul de Competențe Antreprenoriale care sunt absolvenți de studii superioare, au posibilitatea de a fi selectați pentru a participa și la un curs regional de Manager proiect, care se va organiza în anul 2012.

În cadrul proiectului, inclusiv în activitatea de selecție a participanților la aceste cursuri, Asociația Comunelor din România și partenerul său Structural Consulting Group respectă și promovează principiul egalității de șanse.

Detalii despre proiect sunt postate pe site-ul www.procomune.ro

Informații suplimentare pot fi obținute de la

Radu Aurel

Coordonator formare profesională proiect ID58447

Asociația Comunelor din România

Telefon 0723 303.556

[email protected]

Agenda cursului „Competențe Antreprenoriale”

Ziua 1 – Duminică, 21 august 2011 – SESIUNE INTRODUCERE CURS

Prezentare echipă și proiect. Prezentare proces de certificare. Cerinţe. Prezentare participanţi. Stabilire reguli grup. Aşteptări și obiective. Prezentare agenda curs. Prezentare modele planuri de afaceri

Ziua 2 – Luni, 22 august 2011 – MODULUL 1

1. Noțiuni și concepte: antreprenoriat, afacere. Calitățile omului de afaceri

2. Elemente de Leadership. Stiluri de management.

3. Managerul şi echipa managerială

„The Bridge Game Workshop I” – Vista Learning Services – George Washington University and

Harvard Business School certified. Aplicație interactivă pentru simulare de procese specific

functionarii unei echipe si identificarii rolurilor din cadrul unei echipe

4. Elemente privind echipa, rolurile in cadrul echipei. Evaluarea rolului in echipa – Chestionarul Belbin

5. Exerciții interactive

Ziua 3 – Marți, 23 august 2011 – MODULELE 2 ȘI 3

Modulul 2

1. Planul de afaceri. Definiție, funcții, structură și conținut. Demararea afacerii.

2. Descrierea afacerii.Viziune.Misiune. Elaborarea viziunii firmei și a misiunii. Analiza SWOT

3. Exerciții interactive

Modulul 3

1. Management financiar. Definiţii, rol, activităţi de management financiar. Bugetul de venituri si

cheltuieli: definitie, scop, modele, buget de venituri, buget de cheltuieli

2. Categorii de venituri, categorii de cheltuieli. Structura BVC. CPP : structura, rol, asemanari-deosebiri

BVC. Test de evaluare intermediară

3. Exerciții interactive

Ziua 4 – Miercuri, 24 august 2011 – MODULELE 3 ȘI 4

Modulul 3

1. Cash-flow: structura, rol, asemanari-deosebiri cu CPP.

Bilantul contabil: structura, rol, echilibru financiar al firmei

2. Indicatori financiari uzuali: VAN, Prag de rentabilitate, rentabilitatea capitalului investit, rata

imprumuturilor, lichiditatea

3. Exerciții interactive

Modulul 4

1. Elemente de marketing. Noțiuni și concept.

Elemente de marketing. Mixul de marketing și cei 4P

2. Elemente de comunicare. Noțiuni și concept. Comunicare. Exemplu de rea practică. Elementele unei

prezentări eficiente

3. Exerciții interactive

Ziua 5 – Joi, 25 august 2011 – MODULUL 5

Modulul 5

1. Surse de finanțare. Instrumente financiare. Domenii de finanțare.

Cadrul programatic al fondurilor structurale și de coeziune

2. Fonduri europene accesibile în mediul rural (PNDR, POR, POSCCE, FSE, PO MEDIU, PO DCA)

3. Cadrul instituțional. Reguli specifice. Ghidul solicitantului

4. Test de evaluare intermediară. Feedback, Concluzii și clarificare concept.

5. Exerciții interactive

Ziua 6 – Vineri, 26 august – EXAMEN CERTIFICARE

Examen certificare – test final. Prezentare proiect realizat individual.

Anexa 1

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon(oane) Mobil:
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

Anexa 2

SCRISOARE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

pentru participarea la cursul interjudețean de „Competențe Antreprenoriale” din cadrul proiectului

„Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”

Numele și prenumele candidatului:

Județul pentru care aplică :

(Vă rugăm să răspundeți întrebărilor de mai jos, tehnoredactând Secțiunea Răspunsuri (Arial, 11), în cel mult două pagini, păstrând acest format)

Nr. crt. Întrebări Răspunsuri
1 Ce va atrage la  domeniul proiectului?
2 Ați mai desfășurat activități în domeniile antreprenoriatului și managementului de proiect?
3 Care latură a pregătirii dvs. credeți că poate fi folositoare  acestui proiect?
4 Cum apreciați că experiența și calificarea dvs. vor fi utile în cazul implicării în acest proiect?
5 Ce avantaje credeți că veți avea prin participarea la acest proiect?
6 Ce alte elemente pe care le considerați importante pentru selecția dvs în vederea participării la curs puteți menționa?
7 Cum și de unde ați aflat de proiect?

Confirm disponibilitatea de a participa la cursul de „Competențe Antreprenoriale” din perioada mai – iunie 2011 și, dacă voi fi selectat, la cursul de Manager proiect, care se va organiza în anul 2012.

Semnătura:                                                                                                                                        Data:

Anexa 3

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul/a ……………………………………………………….., domiciliat/ă în localitatea …………………………………, județul …………………………………….., posesor al C.I. seria …… nr. ………………., declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art.292 Cod Penal, cu privire la fals în declarații, că la data prezentei declarații aparțin unuia din următoarele grupuri țintă, eligibile în cadrul proiectului:

GRUP ȚINTĂ APARȚIN *
Manager din mediul rural

– personal încadrat în baza unui contract de management încheiat cu o organizație cu sediul

social în zona rurală

– administratori de societăți comerciale cu sediul social în zona rurală, cu obiect de activitate în

domenii non-agricole.

Nu sunt eligibili funcționarii publici, personalul contractual din primării și cadrele

didactice din învățământ.

Angajați din mediul rural

– angajați la un angajator cu sediul social în zona rurală;

– personalul cu funcții de coordonare sau de conducere, angajat în baza unui contract de

muncă la un angajator cu sediul social în zona rurală.

Nu sunt eligibili funcționarii publici, personalul contractual din primării și cadrele

didactice din învățământ.

Șomeri

În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 :

șomer – persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata, în vigoare;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Este obligatorie dovada înregistrării la Agenția Județeană de Ocuparea Forței de Muncă de care aparține aplicantul. În cazul selecției, se va solicita o adeverință eliberată de AJOFM prin care se atestă înregistrarea aplicantului în evidențele instituției.

* Vă rugăm să bifați în căsuța corespunzătoare fiecărei linii a  tabelului de mai sus.

Semnătura,                                                                                                           Locul și data semnării,

Aplicanții trebuie să nu fi absolvit un curs de Competențe Antreprenoriale certificat CNFPA în ultimii 2 ani, finanțat din Fondul Social European, prin POSDRU 2007-2013.

Anexa 4

DECLARAȚIE-ANGAJAMENT

Subsemnatul/a ……………………………………………………….., domiciliat/ă în localitatea ……………………………………., județul …………………………………………, posesor al C.I. seria …… nr. ………………., CNP ………………………………, mă angajez prin prezenta că, în cazul în care voi fi selectat/ă, să urmez cursul

„ Competențe Antreprenoriale” finanțat prin proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, să îndeplinesc sarcinile de lucru din cadrul cursului, inclusiv să particip la examenul final pentru obținerea certificatului de competenţe profesionale.

Am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea mea de pe lista de persoane din grupul țintă 3 al proiectului și voi putea fi obligat de către Asociația Comunelor din România la plata cheltuielilor aferente cursului urmat.

Semnătura,

Locul și data semnării

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate