14 accidente de muncă raportate într-o lună (ITM Neamț)

0

În perioada 01-31.08.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA    AUGUST:

În luna august 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 168 acţiuni de control, din care 86 în domeniul relaţiilor de muncă şi 82 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 150 de măsuri pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Un număr de 74 angajatori au fost sancţionaţi cu 104 sancţiuni contravenţionale, din care 87 avertismente contravenţionale şi 17 amenzi în cuantum  de 164.000 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna august 2021, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 82 vizite de control şi evaluare la angajatori şi au dispus 93 de  măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 53 angajatori au fost sancţionaţi cu 79 sancţiuni contravenţionale, din care 70 avertismente contravenţionale şi 9 amenzi în valoare de 34.000 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 14 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi accidentele de circulaţie.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna august, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 86 controale, au dispus 57 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 25 de sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi în cuantum de 130.000 lei şi 17 avertismente contravenţionale.

La 4 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 6 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 5 persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, iar o persoană nu avea contractul individual de muncă transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor. Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt:creşterea animalelor, bar şi construcţii.

În luna august, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 8 contracte colective de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  AUGUST :

I.  Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada de raportare a fost menţinută starea de alertă şi a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, în vederea  asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă. Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din legea mai sus menţionată, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În cadrul acestei acţiuni, în luna august 2021, inspectorii de muncă au verificat un număr de 78 agenţi economici, cu un număr total de 362 salariaţi.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost dispuse 7 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate şi au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 7 angajatori cu o amendă în cuantum de 1.000 lei şi 6 avertismente  contravenţionale.

II.Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană

În luna august au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 23 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiune de informare şi prevenţie privind preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată

În perioada 25 august – 30 septembrie 2021, Inspecţia Muncii a dispus la nivel naţional, o acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi pentru preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată, la angajatorii care  desfăşoară  activitate pe raza judeţului, în următoarele domenii de activitate: construcţii, pază,  depozite, service/spălătorii.

În perioada 25 august – 01 septembrie 2021 au fost informaţi prin e-mail un număr de 131 angajatori având domeniile de activitate sus-menţionate.

IV. Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a pastelor făinoase

În perioada 30.08–02.09.2021, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a pastelor făinoase.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a pastelor făinoase;determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele  depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul  verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost verificaţi 32 de angajatori. Pentru deficienţele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 2 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă în cuantum de 1500 lei şi un avertisment contravenţional.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • nu se respectă obligaţia  de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • nu  se respectă prevederile legale privind munca de noapte;
 • nu se respectă obligaţia  de a completa dosarul de personal al salariatului cu toate documentele necesare;
 • nu se respectă prevederile legale cu privire la contractul individual de muncă cu timp parţial;
 • nu se face dovada plăţii drepturilor salariale.

V.Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 17 august 2021, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, fiind transmise prin e-mail, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

VI.Participarea activă în comisiile de dialog social

În data de 25 august 2021, inspectorul şef a participat la şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Neamţ pentru luna august 2021, care s-a desfăşurat în sala Calistrat Hogaş, a Palatului Administrativ.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA AUGUST  :

 • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.398/729/2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12018     011212L1   0  8>Normelor de aplicare a prevederilor <LLNK 12005   158182 3H1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin <LLNK 12018    15 521261   0113>Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017;
 • Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 581 din 14 iulie 2021 pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare şi a <LLNK 12021     0 60DZ01   0 15>instrucţiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici;
 • Ordinul comun al ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale 929 din 15 iunie 2021 pentru modificarea <LLNK 12020  1076 501201   0153>anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
 • Hotărârea Guvernului nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr. 836 din 11 august 2021 pentru modificarea <LLNK 12020  1133 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021;
 • Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.254 din 9 august 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor <LLNK 12015     1932 2d1   0 18>art. 275 alin. (2) şi <LLNK 12015     1932 2d1   0 70>art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
 • Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.638 din 17 august 2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din învăţământ, prevăzute în <LLNK 12017   153 12 2N1   0 24>Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94 din 30 august 2021 pentru modificarea <LLNK 12010   263 12 2m1   0 18>Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă             nr. 349 din 30 august 2021 privind modificarea şi completarea <LLNK 12021     0310CY01   0 10>Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de <LLNK 12020   220180 302   1 67>art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri  de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative,  aprobată prin <LLNK 12021     2 50CY01   0 83>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 2/2021.
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate