Se convoacă în ședinţă ordinară CL Piatra-Neamţ, pentru data de 18.12.2018 – ora 15:00

0

ROMÂNIA, JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE
Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;
În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi (3), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 18.12.2018 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamţ, pe anul 2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 10.12.2018;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de invățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2019-2020;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
4. HOTĂRÂRE privind prelungirea Protocolului de Colaborare nr.4592/30.03.2012 încheiat între municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț pentru activități non-profit de interes local, pe anul 2019, sesiunea I, ianuarie-aprilie;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
6. HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate cu privire la acordarea cu titlu gratuit a Sălii Polivalente din municipiul Piatra – Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
7. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
8. HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Colegiul Național ”Petru Rareș”, în vederea realizării proiectului ”Unirea – națiunea a făcut-o”;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării cu 100% a impozitului pe clădiri, pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Decebal nr.73, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării cu 100% a impozitului pe teren, pentru imobilul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.74, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2019;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, pentru anul 2019;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
15. HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun, pentru anul 2019;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
16. HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutorul de urgență și a situațiilor în care se acordă prestații financiare excepționale din bugetul local, pentru anul 2019;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
17. HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a instrucțiunilor de implementare, pentru anul 2019;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Implementare sistem de management inteligent al traficului” în municipiul Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista”, Municipiul Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 2”, Municipiul Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilităţii P.U.G. și R.L.U. al Municipiului Piatra Neamţ până la data aprobării noii documentaţii de urbanism;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Construire bloc de locuințe colective cu spații comerciale și de servicii la parter, spații de parcare la demisol, cu regim de înălțime în trepte de la D+P+1E la D+P+6E, refacerea împrejmuirii și racorduri utilităţi” pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Ozana nr. 6, beneficiar S.C. STAR MET S.A.;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent ,,Schimbare parțială de destinație construcție administrativă în apartamente pentru închiriat, extindere, modificare fațadă, construire bloc de locuințe P+4E și corp de legătură”, pentru imobilul situat în Piatra Neamț, str. Burebista nr. 3B, beneficiar – Bortă Costin-Bogdan, Manea Maria-Magdalena, Manolescu Gheorghița-Florentina;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
24. HOTĂRÂRE privind dezlipirea în trei loturi a documentaţiei cadastrale identificată prin NC 64563;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
25. HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu din incinta Complexului Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi, nr. 1B, către Partidul Blocul Unității Naționale – Filiala Neamţ;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
27. HOTĂRÂRE pentru modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 1.641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI URBAN S.A., cu modificările și completările ulterioare;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
28. HOTĂRÂRE pentru aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate publică a municipiului Piatra Neamţ;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de închiriere a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a municipiului Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
30. HOTĂRÂRE privind înregistrarea unor investiţii în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ, domeniul public;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
31. HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor disponibile din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 11 Piatra Neamț, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
32. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 58.952 din 31.12.2015, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. Xdatasoft S.R.L.;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
33. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor panouri publicitare;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
34. HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de prestări servicii parcări de reședință, aprobate prin HCL nr.79/2015;
– iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU
35. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.79/2015;
– iniţiator – Viceprimar Bogdan GAVRILESCU
36. HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren, proprietatea municipiului Piatra Neamţ, pentru amplasarea unor echipamente și stații destinate telefoniei mobile;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
37. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamţ a unui bun imobil teren;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
38. HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor proprietatea C.M.I. Urban S.A. din incinta Pieței Mărăței;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

39. HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 43 mp, situat în Piața 22 Decembrie nr. 3, zona bl. B2, parter, către Căpitanu Paul – Cristinel, în vederea extinderii spațiului alimentație publică tip cafenea;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
40. HOTĂRÂRE privind alegerea Președintelui de ședință;

II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Primar, Secretar Municipiu delegat,
Dragoş CHITIC Andrei ACRISTINEI

Nr. _2747__
Din_13.12.2018__

aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate