Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” scoate la concurs două posturi

0

Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” organizează concurs pentru ocuparea posturilor:

 • ½ normă dansator, grad profesional II, studii M/G – Serviciul Ansamblul Folcloric ”Floricică de la munte”;
 • ½ normă muncitor, grad profesional III, studii M/G – Compartiment financiar-contabil, resurse umane, administrativ;

Dosarele de concurs se depun la sediul Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”, până pe data de 07.06.2018, ora 16,00 și conform prevederilor art. 6, alin. 1 din la H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G. nr. 1.027/2014, vor conține:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copie de pe actul de identitate;
 • Copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 • Copie de pe carnetul de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
 • Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)*;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae, după modelul european prezentat în H.G. nr.1021/2004.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

I. Condițiile de participare la concurs sunt:

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiții specifice pentru ocupare a ½ normă a postului vacant de dansator, grad profesional II, studii M/G:

– studii generale sau medii;

– varsta minima 18 ani si maxima 40 ani;

– disponibilitate la efort prelungit;

– disponibilitate de program flexibil;

– condiții de vechime – nu este cazul

Condiții specifice pentru ocupare a ½ normă a postului vacant de muncitor, grad profesional III, studii M/G:

– studii generale sau medii;

– condiții de vechime – nu este cazul;

– abilitati de muncă in echipă;

– disponibilitate de program flexibil

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iunie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 iunie 2018, ora 09:00/11:00: proba scrisă;
 • 19 iunie 2018, ora 09:00/11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”, telefon: 0233/214026 (de luni până joi, între orele 800–1600 și vineri, între orele 800–1400), persoană de contact – Nicoleta Macovei – inspector de specialitate.

Pentru mai multe detalii click aici

telegram ziar piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate