DSP Neamț: ANUNȚ angajări pe perioadă determinată de maximum 6 luni, fără concurs

0

Direcția de Sănătate Publică Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, B-dul Dacia nr.4A, telefon 0233/ 234441, Fax: 0233/ 213874, județul Neamț,

În conformitate cu prevederile H.G. nr.840/2020 pentru modificarea anexei nr.2 ha HG nr.144/2010, privind organizarea, a OMS nr.1733/2020, a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, angajează pe perioadă determinată, de maximum 6 luni,

 • 2 posturi de medic (medic/specialist/primar),
 • 12 posturi de asistent medical (debutant/principal, orice specialitate),
 • 2 posturi de chimist (debutant/specialist/principal),
 • 1 post de biochimist,
 • 2 posturi de referent de specialitate – studii superioare, cunoștințe temeinice în domeniul IT,
 • 4 posturi referent debutant/referent – studii medii).

Dosarele se depun on-line la adresa de e-mail: mbretcanu@sant.ro în perioada 13.10.2020 – 14.10.2020, sau la sediul instituției începând cu ora 9,00 până la 16,00.

Vor fi luate în calcul pentru selecție și dosarele depuse pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă, cu mențiunea ca persoanele interesate să facă din nou cerere și să completeze (dacă este cazul) dosarele cu documentele lipsă.

Selecția dosarelor va avea loc pe data de 15.10.2020.

Afișarea rezultatului selecției se va face în data de 15.10.2020 pe site-ul www.sant.ro și la la sediul instituției, dupa ora 16,00.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu, pe data de 16.10.2020 și proba practică – în domeniul IT, pentru referent de specialitate.

Condiții generale de participare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

 • cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

Conditii specifice de înscriere pentru medic primar/ medic specialist / medic

 • Diploma de medic sau diploma de licenta în medicina
 • Certificate de confirmare în grad primar / specialist

Conditii specifice de înscriere asistenti medicali:

 • diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hot. Guv. Nr. 797/1997;
 • certificat de membru vizat la zi;

Nu se solicita vechime pentru asistent medical debutant

Conditii specifice de înscriere chimisti, biologi, biochimisti

 • Diploma de licenta în una din specialitatile enumerate mai sus
 • Certificat de membru vizat la zi, pentru cei care au cel putin 6 luni in activitate;
 • Nu se solicita vechime pentru chimist, biolog, chiochimist, debutant

Conditii specifice de înscriere referent de specialitate /specialitate informatica

 • Diploma de licenta în specialitatea informatica / economice
 • Nu se solicita vechime /cel puțin 1 an vechime

Conditii specifice de înscriere referent /registrator medical /debutant

 • Diploma de liceu/
 • Cunostinte operare PC
 • Nu se solicita vechime pentru referent debutant
aplicatie android ziar neamt

telegram ziar piatra neamt

la flamma piatra neamt
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate