Ce e cu biletele de tratament ?

0

Potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr.19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, a recuperării capacităţii de muncă şi a reabilitării profesionale, asiguraţii sistemului public pot beneficia de tratament balnear.

PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ GRATUIT DE BILET DE TRATAMENT

 • pensionarii de invaliditate cărora li s-a prescris tratament balnear prin programul individual de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale
 • persoanele cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările şi completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite in prizonieri precum si persoanele cu drepturile stabilite in baza Legii nr. 189/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
 • persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • persoane ale căror drepturi sunt stabilite în baza Legii nr. 49/1999, privind pensiile I.O.V.R. cu modificările şi completările ulterioare;
 • persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

PERSOANE CARE BENEFICIAZA DE TRATAMENT BALNEAR CU SUPORTAREA UNEI CONTRIBUTII INDIVIDUALE

În limita numărului de locuri finanţate din fondurile asigurărilor sociale şi aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, beneficiază de bilete de tratament, cu suportarea unei contribuţii individuale, următoarele categorii de persoane:

 • pensionarii sistemului public de pensii care suferă de anumite afecţiuni pentru care li s-a recomandat de căre medic tratament balnear;
 • asiguraţii sistemului public prevazuţi la art. 5 din Legea nr. 19/2000, care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului şi care suferă de anumite afecţiuni pentru care s-a recomandat de către medic tratament balnear;
 • asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive, urmare, în exclusivitate, unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, carora li s-a stabilit de către medicul asigurator program individual de recuperare,
 • copiii minori ai asiguratului sau ai pensionarului,precum şi copii care au fost adoptaţi, cărora le-a fost numit tutore, care au fost încredinţaţti sau daţi în plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii pot beneficia de bilet numai daca ii însoţesc pe titularii de tratament şi fac dovada că urmează cursurile de zi într-o unitate de învăţământ preuniversitar, acreditată conform normelor legale;
 • soţii/ soţiile asiguraţilor sau pensionarilor sistemului public care nu au dreptul la bilet de tratament în nume propriu, dacă însoţesc titularul de drept la tratament balnear;
 • copiii beneficiari de pensie de urmaş;
 • părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, căreia i-a fost incredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş, numai dacă însoţeşte copilul la tratament balnear
 • soţul / soţia titularului sau asistentului personal / însoţitorul persoanelor cu handicap / pensionarilor de invaliditate, numai dacă însoţeşte titularul biletului.
 • personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • personalul aflat în raport de serviciu sau de muncă cu CNPAS Bucureşti

În conformitate cu Decizia Preşedintelui CNPAS nr. 136/2009 cererile de solicitare a unui bilet de tratament pot fi depuse cu minim 40 zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult trei staţiuni.

Repartiţia biletelor de tratament se face utilizând o aplicaţie informatică, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, ierarhizare ce se realizează funcţie de criteriile specifice stabilite prin decizia menţionată mai sus, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare.

Ierarhizarea cererilor se face prin întocmirea unui punctaj aferent fiecărei cereri, punctaj ce se stabileşte prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzute pentru categoria din care face parte solicitantul.

Ordinea de ierarhizare a  cererilor prin care se solicită biletele de tratament este dată de  ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.

În cazul în care sunt cereri cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizează un număr de puncte mai mare la criteriul 1 (dacă solicitantul a mai beneficiat de un bilet de tratament în ultimii 2 ani). Dacă se menţine egalitatea şi după aplicarea acestui criteriu se aplică criteriul 2 (categoria pensiei). Dacă se menţine în continuarea egalitate departajarea se va face în favoarea persoanei cu pensie / venit mai mici.

În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

Biletele de tratament balnear se acordă individual; în cursul unui an calendaristic unei persoane i se eliberează un singur bilet de tratament balnear, refuzul nejustificat al unui bilet repartizat conducând la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament în cursul anului calendaristic.

În situaţia în care persoana care a solicitat biletul de tratament balnear şi căreia i s-a aprobat cererea, nu s-a prezentat la casa teritorială de pensii pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat, în prealabil, despre acest fapt, biletul repartizat va fi eliberat următorului solicitant, biletul fiind considerat disponibil, cu 10 zile înainte de începerea seriei.

CRITERIILE SPECIALE ÎN BAZA CĂREIA SE STABILEŞTE IERARHIZAREA CERERILOR

Sunt distincte, funcţie de calitatea solicitantului, evidenţiindu-se astfel 4 situaţii:

1.        În cazul pensionarilor, cu suportarea unei contribuţii individuale, criteriile specifice de  acordare sunt următoarele:

a) Dacă a solicitantul a beneficiat de un bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani.

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilet – 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilet – 1 în sezon şi 1 în

extrasezon

1
6. A beneficiat de 1 bilet –2  în sezon 0

b)           Categoria de pensie a beneficiarului .

Nr. crt. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat
1. Pensie de invaliditate 8
2. Pensie de limită de vârstă – cu stagiul complet 6
3. Pensie de urmaş 3
4. Pensie anticipată 2
5. Pensie anticipată parţială 1
6. Pensie limită de vârstă cu stagiul incomplet 0

c)           Cuantumul pensiei .

Nr. crt. Cuantum pensie Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la

fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass

1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la

fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass

0

2.        În cazul asiguraţilor, cu suportarea unei contribuţii individuale, criteriile specifice de  acordare sunt următoarele:

a) Dacă a solicitantul a beneficiat de un bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani .

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilet – 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilet – 1 în sezon şi 1 în

extrasezon

1
6. A beneficiat de 1 bilet –2  în sezon 0

b)            Nivelul venitului brut lunar.

Nr. crt. Nivelul venitului brut lunar Punctaj acordat
1. Sub 600 lei 6
2. 601 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la

fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass

1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la

fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass

0

3.        Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament, cu titlul gratuit, pentru beneficiarii de drepturi în baza unor legi speciale (Decret –lege nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000,Legea nr. 44/1994, asiguraţi care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă prevăzute la art. 20 alin (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, asiguraţii care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002):

a)           Dacă a solicitantul a beneficiat de un bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilet – 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilet – 1 în sezon şi 1 în

extrasezon

1
6. A beneficiat de 1 bilet –2  în sezon 0

a)                        Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizaţie + prestaţie

Nr. crt. Cuantumul total al drepturilor de pensie+

Indemnizaţie + prestaţie

Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la

fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass

1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la

fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass

0

4.                 Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament, cu titlul gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr. 448/2006:

a) Dacă a solicitantul a beneficiat de un bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilet – 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilet – 1 în sezon şi 1 în

extrasezon

1
6. A beneficiat de 1 bilet –2  în sezon 0

b)                        Gradul de handicap al solicitantului

Nr. crt. Gradul de handicap al solicitantului Punctaj acordat
1. grav 8
2. accentuat 4
3. mediu 0

c) Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizaţie + prestaţie.

Nr. crt. Cuantumul veniturilor realizate Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la

fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass

1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la

fundamentarea bass şi aprobat prin legea bass

0

În vedere aplicării criteriilor specifice, dorim să menţionăm că, în funcţie de data prezentării în staţiune, dată înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:

a)        sezon – perioada 15 mai – 31 august, a fiecărui an,

b)        extrasezon – în celelalte perioade ale anului.

ACTELE  NECESARE DOVEDIRII CRITERIILOR DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMNET BALNEAR

În funcţie de categoria de beneficiari, solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

1.            Cerere de acordare a unui bilet de tatament;

2.            Actul de identitate – copie;

3.            Biletul de trimitere  – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare – reabilitare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

DUPĂ CAZ

4.            Cuponul – mandat poştal de plată a pensiei sau indemnizaţiei din luna anterioară celei în care începe sejurul solicitat – original;

5.            Cuponul – mandat poştal de plată a indemnizaţiei de şomaj, din luna anterioara celei în care se efectuează repartiţia  – original;

6.            Legitimaţie de veteran de război, vizată la zi – copie (pentru persoane cu drepturi stabilite prin legea nr. 44/1994 )

7.            Hotărâre a comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale al cărei beneficiar este solicitantul – copie (pentru persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 precum şi a Legii nr. 189/2000);

8.            Adeverinţă salariu, pentru persoanele care desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de muncă şi funcţionarii publici, precum şi persoanele ale căror drepturi sunt asimilate acestora ;

9.            Adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se încadrează în una din funcţiile didactice sau didactice auxiliare prevăzute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;

10.         Adeverinta privind calitatea de asigurat pe bază de contract de asigurare sau declaraţie de asigurare, din care să rezulte veniturile salariale lunare sau, dupa caz, veniturile asigurate;

11.         Adeverinţă din care să rezulte frecventarea învăţământului preuniversitar la zi – în original; pentru copii minori solicitanţi ai unui bilet de tratament

12.         Certificat de persoană cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de Comisiile de evaluare  a persoanelor adulte cu handicap;

13.         Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul îl însoţeşte pe pensionarul de invaliditate gradul I, pe persoana cu handicap grav sau minor la tratament (pentru persoanele însoţitori sau părintele care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş).

CUANTUMUL CONTRIBUŢIEI:
Persoanelor, ale caror cereri au fost aprobate, li se stabileste cuantumul contributiei dupa cum urmeaza:

a) În cazul pensionarilor beneficiari ai sistemului public de pensii, contribuţia persoanei este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei pentru care se eliberează

biletul de tratament balnear.
b) În cazul salariatilor care au salariul brut lunar mai mic sau egal decât ultimul salariu mediu brut pe economie, cunoscut la data solicitării biletului, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul integral al biletului de tratament balnear;
c) În cazul salariatilor care au salariul brut lunar mai mare decât ultimul salariu mediu brut lunar pe economie, cunoscut la data solicitării biletului, se achita preţul integral al biletului de tratament balnear;
d) În cazul soţului / soţiei care nu are venit propriu, se chită preţul integral al biletului de tratament balnear;
e) În cazul copiilor care însoţesc părintele, cuatumul contribuţiei este de 50% din contribuţia titularului;
f) În cazul în care contribuţia personală calculată depăşeşte preţul integral al biletului, persoana plăteşte preţul integral al biletului.

Cererile de solicitare  a unui bilet de tratament balnear se pot depune la cele trei sedii ale instituţiei, şi anume: Casa Judeţeană de Pensii Neamţ din Piatra Neamţ , str. Calistrat Hogas nr. 24; Casa Locală Roman din  Roman,  Str. Ştefan Cel Mare Nr 243 şi Punctul de  Lucru Târgu Neamţ din Târgu Neamţ, Bd Ştefan Cel Mare Nr 48.

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate